Často kladené otázky (FAQ)

Prinášame podrobné odpovede na najčastejšie otázky študentov a záujemcov o štúdium manažérskych programov MBA, BBA, DBA a LLM. Všetky ďalšie otázky Vám ochotne zodpovie naše študijné oddelenie alebo priamo zástupcovia vedenia školy.

Prečo študovať na Business Institute?

Business Institut je prestížnou MBA školou v Českej a Slovenskej republike, ktorá sa špecializuje na manažérske vzdelávacie programy:

 • MBA (Master of Business Administration),
 • BBA (Bachelor of Business Administration),
 • LLM (Master of Laws)
 • DBA (Doctor of Business Administration).

Business Institut je akreditovaný poprednými zahraničnými asociáciami:

 • European Association for Business Studies (EABS)
 • The Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP)
 • International Association for Distance Learning (IADL)
 • Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. (AIVD)

Tieto asociácie dohliadajú na kvalitu a úroveň poskytovaného vzdelania. Štúdium MBA predstavuje rozšírenie vedomostí, pričom je na rozdiel od vysokoškolského vzdelania zamerané prevažne na prax. Business Institut si zakladá najmä na špičkovom personálnom obsadení, kvalite výučby a profesionálnom prístupe. V rámci vzdelávacích programov spolupracuje s odborníkmi z reálneho manažérskeho prostredia, ktorí teóriu aplikujú priamo do praxe a majú dlhoročné skúsenosti v odbore.

Ako začína a prebieha štúdium MBA?

Kombinované štúdium

 • zahájenie štúdia: vždy 1.3. alebo 1.10. kalendárneho roka
 • rozloženie štúdiá do 3 blokov v každom bloku 4 moduly, celkovo 11 modulov + 1 modul venovaný záverečnej práci
 • celková dĺžka štúdia: 12 – 16 mesiacov
 • začiatok štúdia: vždy 1.3. alebo 1.10. kalendárneho roka
 • výučba: lektorské stretnutie v učebniach školy vo forme interaktívnych workshopov v rozsahu 3×60 minút pre každý modul

100% online štúdium

 • začiatok štúdia: kedykoľvek podľa dohody so záujemcom o štúdium
 • rozloženie štúdiá do 3 blokov v každom bloku 4 moduly, celkovo 11 modulov + 1 modul venovaný záverečnej práci
 • celková doba štúdia: 12 mesiacov
 • výučba: lektorská stretnutie realizovaná prostredníctvom výukových videí v študentskej sekcii vlastného informačného systému

Študijným modulom sa rozumie určitá oblasť problematiky, ktorú študent musí zvládnuť pre splnenie podmienok štúdia a postupom do jeho ďalších častí. Posledný modul štúdia v záverečnom bloku je vyhradený len na vypracovanie záverečnej práce, ktorej obhajobou sa štúdium zakončuje.

Kde prebiehajú lektorské stretnutia?

Lektorské stretnutia pre kombinovanú formu štúdia sa konajú v priestoroch Business Institutu na adrese Kodaňská 558/25, Praha 10 – Vršovice a prebiehajú vždy vo všedné dni štandardne od 17:00 do 20:00 hod. Výnimkou je program Marketing, médiá a soft skills, ktorého súčasťou je praktické komunikačné cvičenie, ktoré prebieha v priestoroch Univerzity Karlovej a kde si študenti prejdú prípravou na profesionálne vystúpenie v televíznom a rozhlasovom vysielaní.

Sú lektorské stretnutia povinné?

Lektorské stretnutia nie sú povinné a študenti nie sú za neúčasť penalizovaní. Študenti sa musia dostaviť iba na obhajobu záverečnej práce na samom konci štúdia.

Lektorské stretnutie však študentom veľmi odporúčame, pretože tu študenti dostávajú možnosť zúčastniť sa diskusie s odborníkmi z praxe a získať tak od nich cenné skúsenosti. Počty študentov v jednotlivých skupinách sú navyše stanovené tak, aby mal lektor dostatok času venovať sa študentom individuálne a mohol výklad zamerať podľa ich potrieb.

Čo musí spĺňať postupová a záverečná práca?

Postupová práca

 • má charakter odbornej seminárnej práce, alebo prípadovej štúdie,
 • spracováva sa ako výstup za každý absolvovaný študijný modul,
 • musí mať rozsah minimálne 10 normostrán (čistého textu bez príloh),
 • nemala by presahovať rozsah 20 normostrán.

Záverečná práca

 • študent si môže zvoliť jej tému podľa vlastného odborného zamerania,
 • u MBA programov musí mať minimálny rozsah 40 normostrán čistého textu,
 • u BBA programov musí mať minimálny rozsah 30 normostrán čistého textu,
 • obhajuje sa pred skúšobnou komisiou.

Pri začatí každého študijného cyklu je pre študentov organizovaný špeciálny seminár o pravidlách a nárokoch na spracovanie seminárnych a záverečných prác. Všetkým študentom je zároveň poskytnutá podrobná prezentácia na danú tému PRAVIDLÁ PÍSANIA ZÁVEREČNEJ PRÁCE.

Kde získám materiály k štúdiu?

Každý študent získava prístupové údaje do tzv. Študentskej sekcie, čo je interaktívne študijné prostredie na webových stránkach Business Institutu.

Študentská sekcia: najmodernejší e-learningový systém

 • obsahuje všetky aktuálne informácie o priebehu svojho štúdia a o lektorských stretnutiach,
 • umožňuje rýchlu komunikáciu so študijným oddelením a s lektormi, obsahuje všetky študijné materiály a umožňuje ich stiahnutie (sylaby a i.),
 • slúži na odovzdávanie prác a riešenie všetkých záležitostí spojených so štúdiom.

Je možné využívať knižnicu a získať potrebnú literatúru?

Business Institut ponúka každému študentovi možnosť využívať v rámci štúdia najmodernejšiu online s viac ako milionem titulov. Business Institut disponuje vlastnou knižnicou, kde študenti nájdu vybrané knižné tituly z povinnej literatúry.

 

Online knižnica

 • prístupná každému študentovi, bez ohľadu na typ a formu zvoleného študijného programu
 • možnosť neobmedzeného prístupu kedykoľvek a odkiaľkoľvek, viac ako milion titulov z rôznych odborných a tematických oblastí
 • rýchly a jednoduchý výber z katalógu kníh pre vlastné štúdium

Vlastná knižnica Business Institutu

Knižnica ponúka viac ako 1000 odborných titulov z rôznych profesijných oblastí. Študentom sú knihy buď zasielané domov na dobierku, alebo si ich môžu osobne vyzdvihnúť na recepcii Business Institutu.

Akým spôsobom je štúdium zakončené?

Na konci štúdia (v rámci posledného modulu) sa vypracúva záverečná práca, ktorú následne študent obháji pred odbornou komisiou. Po splnení študijných povinností potom študent obdrží titul MBA, ktorý predstavuje potvrdenie o absolvovaní profesijne vzdelávacieho programu.

Štúdium vzdelávacích programov BBA, MBA, LLM a DBA je definitívne zavŕšené slávnostnou promóciou, ktorá sa koná za účasti predstaviteľov Business Institutu, zástupcov lektorského tímu a hostí z radov rodinných príslušníkov, partnerov a priateľov prítomných absolventov.

Ako prebieha obhajoba záverečnej práce?

 • Obhajobu záverečnej práce študenti absolvujú na samom konci štúdia.
 • Obhajoba prebieha pred trojčlennou komisiou.
 • Každý študent dostane osvedčenie o absolvovaní štúdia, kde má uvedenú celkovú známku z obhajoby záverečnej práce.
 • Klasifikácia obhajoby figuruje tiež v dodatku k diplomu.

Čo nasleduje po ukončení štúdia?

Získaním diplomu s titulom MBA, BBA, LLM či DBA kontakt absolventa s Business Institutom nekončí. Pre našich absolventov pravidelne organizujeme spoločenské podujatia, kde majú možnosť spoznať svojich lektorov a spolužiakov v neformálnom prostredí. Absolventi majú tiež možnosť zdarma navštevovať blokové moduly, coffee breaky a prednášky vedené známymi osobnosťami, o ktorých ich neustále informujeme.

Je možné štúdium prerušiť?

Študenti si môžu z osobných či pracovných dôvodov požiadať o prerušenie štúdia, a to až na dobu 6 mesiacov. V takom prípade sa potom pripoja k štúdiu spravidla s ďalším študijným cyklom.

Aké sú podmienky prijatia k štúdiu?

Podmienky prijatia na štúdium sa líšia v závislosti od typu a náročnosti jednotlivých študijných programov. Pri každom z programov musí uchádzač spĺňať samostatné podmienky.

Program MBA (Master of Business Administration)

 • podania riadne vyplnenej prihlášky k štúdiu,
 • ukončené vysokoškolské vzdelanie, minimálne ukončený bakalársky študijný program alebo program BBA – z tejto podmienky môže byť udelená výnimka, požadované vzdelanie môže byť nahradené dostatočnou praxou, ktorú je nutné riadne doložiť; o tejto skutočnosti rozhoduje vedenieBusiness Institutu.

Program BBA (Bachelor of Business Administration)

 • podania riadne vyplnenej prihlášky k štúdiu,
 • ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou.

Program LLM (Masters of Laws)

 • podania riadne vyplnenej prihlášky k štúdiu;
 • ukončené vysokoškolské vzdelanie, minimálne ukončený bakalársky študijný program alebo program BBA – týchto podmienok môže byť udelená výnimka, požadované vzdelanie môže byť nahradené dostatočnou praxou, ktorú je nutné riadne doložiť; o tejto skutočnosti rozhoduje vedenie Business Institutu.
 • Študium LLM je určené primárne uchádzačom s právnym vzdelaním.

Program DBA (Doctor of Business Administration)

 • ppodania riadne vyplnenej prihlášky k štúdiu;
 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (zakončené titulom Ing. alebo Mgr.) s minimálne päťročnou praxou na manažérskej pozícii.

Bude mi uznána prax, keď nemám vysokoškolské vzdelanie?

Podmienkou prijatia na štúdium do MBA programu je vysokoškolské vzdelanie, ktoré môže byť nahradené dostatočnou praxou v obore. Ak teda študent vysokoškolské vzdelanie nemá, musí pri podaní prihlášky doložiť prax minimálne 5 rokov. Absolventi bakalárskeho stupňa by potom mali mať prax aspoň 2 roky.

Ako môžem doložiť prax?

Uchádzač o štúdium dokladá svoju prax dvoma spôsobmi:

 • vyplnením Čestného vyhlásenia študenta o praxi, kde uvádza vždy dĺžku pracovného pomeru a pozíciu, ktorú vykonával,
 • alebo zaslaním profesijného životopisu, kde uvedie posledný dosiahnuté vzdelanie, absolvované kurzy a školenia a informácie o svojej profesionálnej kariére; údaje o praxi sú potom ďalej posudzované vedením Business Institutu, toto posúdenie je zadarmo a nie je podmienené podaním záväznej prihlášky na štúdium.

Je pre výučbu nevyhnutná znalosť angličtiny?

Výučba prebieha výhradne v českom jazyku, s akceptáciou slovenčiny. Lektori samozrejme môžu uvádzať v zozname odporúčanej literatúry nejaký titul v anglickom jazyku, ale nejedná sa o knihy, ktoré by študenti k úspešnému absolvovaniu modulu bezpodmienečne potrebovali.

Je titul MBA akreditovaný MŠVVaŠ SR?

Čo sa týka štúdia MBA, profesijné vzdelávacie programy nie sú vysokoškolským štúdiom v zmysle zákona č. 111/1998 Zb. O vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o vysokých školách), v znení neskorších predpisov. MBA a BBA teda nie sú akademickými titulmi a nevzťahuje sa na ne zákon o vysokých školách. Sú to tituly profesijné, ktoré majú svoj pôvod v zahraničí.

Nemôžem sa rozhodnúť, do ktorého programu sa prihlásiť. Poradíte mi?

Ak váhate s podaním prihlášky a nie ste si istí, či Vami vybraný program je pre Vás ten pravý, veľmi radi Vás privítame u nás v Business Institute na osobnom stretnutí:

 • podáme Vám podrobnejšie informácie o konkrétnych programoch,
 • pomôžeme Vám s rozhodovaním,
 • ochotne Vám zodpovieme všetky Vaše otázky,
 • budete si môcť prezrieť výučbové priestory.

V prípade záujmu o schôdzku nás prosím kontaktuje na jednom z našich telefónnych čísel, radi sa s Vami dohodneme na konkrétnom termíne, aby sme sa Vám mohli plne venovať.