Často kladené otázky (FAQ)

Prinášame podrobné odpovede na najčastejšie otázky študentov a záujemcov o štúdium manažérskych programov MBA, BBA, DBA a LLM. Všetky ďalšie otázky Vám ochotne zodpovie naše študijné oddelenie alebo priamo zástupcovia vedenia školy.

  Aké programy Business Institut ponúka?


  Business Institut je prestížnou školou v Českej republike, ktorá sa špecializuje na manažérske vzdelávacie programy: MBA (Master of Business Administration), BBA (Bachelor of Business Administration), LLM (Master of Laws) a DBA (Doctor of Business Administration).

  Prečo si vybrať pre štúdium Business Institut?


  Business Institut pôsobí na trhu viac ako 14 rokov. Zakladá si najmä na špičkovom personálnom obsadení lektorského tímu, kvalite výučby a profesionálnom prístupe. V rámci vzdelávacích programov spolupracuje s odborníkmi z reálneho manažérskeho prostredia, ktorí teóriu aplikujú priamo do praxe a majú dlhoročné skúsenosti v odbore. Na štúdium Business Institut ponúka študentom množstvo výhod, preto študenti môžu využívať lektorské stretnutia z iných programov alebo odborné prednášky a vzdelávacie aktivity bezplatne nad rámec štúdia. Každý študent na štúdium získa online knižnicu s viac ako miliónom odborných titulov, vedeckých článkov a štúdií nielen v slovenskom jazyku.

  Business Institut je akreditovaný poprednými zahraničnými asociáciami, ktoré dohliadajú na kvalitu a úroveň poskytovaného vzdelania:

  • Accreditation Service for International Schools, Colleges & Universities (ASIC)
  • Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP)
  • International Association for Distance Learning (IADL)

  Ako začína a prebieha štúdium MBA?


  Kombinované štúdium

  • začatie štúdia: vždy 1. 3. alebo 1. 10. kalendárneho roku
  • rozloženie štúdia do 3 blokov
  • v každom bloku 4 moduly, celkovo 11 modulov + 1 modul venovaný záverečnej práci
  • celková dĺžka štúdia: 1,5 roku
  • výučba: lektorské stretnutia v učebniach školy vo forme interaktívnych workshopov v rozsahu 3×60 minút pre každý modul
  • lektorské stretnutia nie sú povinné

  Online štúdium

  • začatie štúdia: kedykoľvek
  • rozloženie štúdia do 3 blokov
  • v každom bloku 4 moduly, celkovo 11 modulov + 1 modul venovaný záverečnej práci
  • celková doba štúdia: 1 rok
  • výučba: lektorské stretnutia realizované prostredníctvom výukových videí v študentskej sekcii

  Študijným modulom sa rozumie určitá oblasť problematiky, ktorú študent musí zvládnuť na splnenie podmienok štúdia a postupom do jeho ďalších častí. Posledný modul štúdia v záverečnom bloku je vyhradený iba na vypracovanie záverečnej práce, ktorej obhajobou sa štúdium zakončuje.

  Kde prebiehajú lektorské stretnutia?


  Lektorské stretnutia pre kombinovanú formu štúdia sa konajú v priestoroch Business Inštitútu na adrese Kodanská 558/25, Praha 10 – Vršovice a prebiehajú vždy vo všedné dni štandardne od 17:00 do 20:00 hod.

  Sú lektorské stretnutia povinné?


  Lektorské stretnutia nie sú povinné a študenti nie sú za neúčasť penalizovaní. Študenti sa musia dostaviť iba na obhajobu záverečnej práce na samom konci štúdia.

  Lektorské stretnutia však študentom veľmi odporúčame, pretože tu študenti dostávajú možnosť zúčastniť sa na diskusiách s odborníkmi z praxe a získať tak od nich cenné skúsenosti. Počty študentov v jednotlivých skupinách sú navyše stanovené tak, aby mal lektor dostatok času venovať sa študentom individuálne a mohol výklad zamerať podľa ich potrieb.

  Čo musí spĺňať postupová a záverečná práca?


  Postupová práca

  • má charakter odbornej seminárnej práce, alebo prípadovej štúdie,
  • spracováva sa ako výstup za každý absolvovaný študijný modul,
  • musí mať rozsah minimálne 10 normostrán (čistého textu bez príloh),
  • nemala by presahovať rozsah 20 normostrán.

  Záverečná práca

  • študent si môže zvoliť jej tému podľa vlastného odborného zamerania,
  • u MBA programov musí mať minimálny rozsah 40 normostrán čistého textu,
  • u BBA programov musí mať minimálny rozsah 30 normostrán čistého textu,
  • obhajuje sa pred skúšobnou komisiou.

  Kde získam materiály na štúdium?


  Každý študent získava prístupové údaje do Študentskej sekcie, čo je interaktívne študijné prostredie na webových stránkach Business Institutu.

  Študentská sekcia: najmodernejší e-learningový systém

  • obsahuje všetky aktuálne informácie o priebehu svojho štúdia a o lektorských stretnutiach,
  • umožňuje rýchlu komunikáciu so študijným oddelením a s lektormi,
  • obsahuje všetky študijné materiály a umožňuje ich stiahnutie (sylaby ai),
  • slúži na odovzdávanie prác a riešenie všetkých záležitostí spojených so štúdiom.

  Je možné využívať knižnicu a získať potrebnú literatúru?


  Business Institut ponúka každému študentovi možnosť využívať v rámci štúdia štúdia online knižnicu s viac ako miliónom titulov. Business Institut disponuje taktiež vlastnou knižnicou, kde študenti nájdu vybrané knižné tituly z povinnej literatúry, ktoré je možné si osobne vyzdvihnúť priamo na adrese školy, alebo je možné si ich nechať zaslať na dobierku (náklady na dopravu, zapožičanie je zadarmo).

  Akým spôsobom je štúdium zakončené?


  Na konci štúdia (v rámci posledného modulu) vypracováva záverečnú prácu, ktorú následne obháji pred odbornou komisiou. Po splnení študijných povinností potom študent obdrží diplom a titul MBA, písaný za menom, ktorý predstavuje potvrdenie o absolvovaní profesijne vzdelávacieho programu.

  Ako prebieha obhajoba záverečnej práce?


  Obhajobu záverečnej práce študenti absolvujú na samom konci štúdia.
  Obhajoba prebieha pred trojčlennou komisiou.
  Každý študent dostane osvedčenie o absolvovaní štúdia, kde má uvedenú celkovú známku z obhajoby záverečnej práce.
  Klasifikácia obhajoby figuruje aj v dodatku k diplomu.

  Čo nasleduje po ukončení štúdia?


  Získaním diplomu s titulom MBA, BBA, LLM či DBA kontakt absolventa s Business Inštitútom nekončí. Pre našich absolventov pravidelne organizujeme spoločenské akcie, kde majú možnosť spoznať svojich lektorov a spolužiakov v neformálnom prostredí. Absolventi majú tiež možnosť zadarmo navštevovať blokové moduly, coffee breaky a prednášky vedené známymi osobnosťami, o ktorých ich neustále informujeme.

  Je možné štúdium nejako prerušiť?


  Študenti si môžu z osobných či pracovných dôvodov požiadať o prerušenie štúdia, a to až na dobu 6 mesiacov. V takom prípade sa potom pripoja k štúdiu spravidla s ďalším študijným cyklom.

  Aké sú podmienky prijatia na štúdium?


  Podmienky prijatia na štúdium sa líšia v závislosti od typu a náročnosti jednotlivých študijných programov. U každého z programov musí uchádzač spĺňať samostatné podmienky.

  Program MBA (Master of Business Administration)

  • podanie riadne vyplnenej prihlášky na štúdium,
  • ukončené vysokoškolské vzdelanie, minimálne ukončený bakalársky študijný program alebo program BBA – z tejto podmienky môže byť udelená výnimka, požadované vzdelanie môže byť nahradené dostatočnou praxou, ktorú treba riadne doložiť; o tejto skutočnosti rozhoduje vedenie Business Inštitútu.

  Program BBA (Bachelor of Business Administration)

  • podanie riadne vyplnenej prihlášky na štúdium;
  • ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou.

  Program LLM (Masters of Laws)

  • podanie riadne vyplnenej prihlášky na štúdium;
  • ukončené vysokoškolské vzdelanie, minimálne ukončený bakalársky študijný program alebo program BBA – týchto podmienok môže byť udelená výnimka, požadované vzdelanie môže byť nahradené dostatočnou praxou, ktorú treba riadne doložiť; o tejto skutočnosti rozhoduje vedenie Business Inštitútu.
  • Štúdium LLM je určené primárne uchádzačom s právnym vzdelaním.

  Program DBA (Doctor of Business Administration)

  • podanie riadne vyplnenej prihlášky na štúdium;
  • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (zakončené titulom Ing. alebo Mgr.) s minimálne päťročnou praxou na manažérskej pozícii.

  Bude mi uznaná prax, keď nemám vysokoškolské vzdelanie?


  Podmienkou pre prijatie na štúdium do MBA programu je vysokoškolské vzdelanie, ktoré môže byť nahradené dostatočnou praxou v odbore. Pokiaľ teda študent vysokoškolské vzdelanie nemá, musí pri podaní prihlášky doložiť prax minimálne 5 rokov. Absolventi bakalárskeho stupňa by potom mali mať prax aspoň 2 roky.

  Ako môžem doložiť prax?


  Uchádzač o štúdium dokladá svoju prax dvoma spôsobmi:

  • vyplnením Čestného vyhlásenia študenta o praxi, kde uvádza vždy dĺžku pracovného pomeru a pozíciu, ktorú vykonával, alebo
  • zaslaním profesijného životopisu, kde uvedie posledné dosiahnuté vzdelanie, absolvované kurzy a školenia a informácie o svojej profesijnej kariére; údaje o praxi sú potom ďalej posudzované vedením Business Inštitútu, toto posúdenie je zadarmo a nie je podmienené podaním záväznej prihlášky na štúdium.

  Je pre výučbu potrebná znalosť angličtiny?


  Výučba prebieha výhradne v českom jazyku s akceptáciou slovenčiny, výnimkou sú iba programy MBA  Business Management (ENG) a (ENG – online), ktoré prebiehajú celé v anglickom jazyku. Lektori samozrejme môžu uvádzať v zozname odporúčanej literatúry nejaký titul v anglickom jazyku, ale nejde o knihy, ktoré by študenti na úspešné absolvovanie modulu bezpodmienečne potrebovali.

  Je titul MBA akreditovaný MŠ SR SR?


  Čo sa týka štúdia MBA, profesijné vzdelávacie programy nie sú vysokoškolským štúdiom v zmysle zákona č. 111/1998 Zb., o vysokých školách ao zmene a doplnení ďalších zákonov (zákon o vysokých školách), v znení neskorších predpisov. MBA a BBA teda nie sú akademickými titulmi a nevzťahuje sa na ne zákon o vysokých školách. Sú to profesijné tituly, ktoré majú svoj pôvod v zahraničí.

  Nemôžem sa rozhodnúť, do ktorého programu sa prihlásiť. Poradíte mi?


  Pokiaľ váhate s podaním prihlášky a nie ste si istí, či Vami vybraný program je pre Vás ten pravý, veľmi radi Vás privítame u nás v Business Inštitúte na osobnej schôdzke:

  • podáme Vám podrobnejšie informácie o konkrétnych programoch,
  • pomôžeme Vám s rozhodovaním,
  • ochotne Vám zodpovieme všetky Vaše otázky,
  • budete si môcť pozrieť výukové priestory.

  V prípade záujmu o schôdzku nás prosím kontaktuje na jednom z našich telefónnych čísel alebo emailom, radi sa s Vami dohodneme na konkrétnom termíne, aby sme sa Vám mohli plne venovať.