Akreditácie a členstvá

Akreditácie a členstvá

Ukazovateľom kvality a dôležitým kritériom pri výbere MBA školy sú jej akreditácie a členstvo v organizáciách, ktoré garantujú kvalitu vzdelávania. Business Institut disponuje prestížnymi akreditáciami od domácich aj zahraničných inštitúcií.

European Association for Business Studies (EABS)

The European Association for Business Studies (EABS) bola založená v roku 1999. Jedná sa o profesionálnu členskú organizáciu zameranú na poskytovanie akreditačných služieb všetkým legitímnym vzdelávacím inštitúciám, ako sú vysoké školy, univerzity či súkromné ​​vzdelávacie organizácie s vynikajúcou kvalitou nimi poskytovaných služieb. Akreditácie poskytované touto asociáciou sa stali globálnym štandardom pre všetky MBA, BBA a ďalšie postgraduálne vzdelávacie programy, ktoré dosahujú špičkové úrovne.

The Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP)

Business Institut je členom ACBSP, jednej z dvoch najprestížnejších amerických asociácií, ktorá združuje popredné vzdelávacie inštitúcie po celom svete. ACBSP kontroluje kvalitu a úroveň nielen samotnej inštitúcie, ale aj vyučovaných vzdelávacích programov, lektorov a samotných študentov. Členstvo v tejto asociácii je podmienené pomerne náročným procesom, na ktorý následne nadväzuje samotná akreditácia inštitúcie. ACBSP akredituje programy so zameraním na ekonomiku, manažment, účtovníctvo a ďalšie vzdelávacie programy súvisiace s podnikaním.

European Association for Distance Learning

Asociácia EADL je ďalšia z prestížnych asociácií dozerajúcich na vysokú kvalitu distančného vzdelávania u vzdelávacích inštitúcií. Cieľom EADL je zvýšiť kvalitu distančného vzdelávania a zaručiť tak perfektný a bezchybný vzdelávací systém. EADL zaisťuje súkromné ​​a neštátne vzdelávacie organizácie a inštitúcie, všetci členovia musia spĺňať štandardy kvality, ktoré sú v súlade s kódexom. Členstvo v EADL je preto považované za záruku kvality vzdelávacej inštitúcie.

Association of MBAs

Business Institut je členom Business Graduates Association, ktorá je nestrannou autoritou v oblasti postgraduálneho vzdelávania. Vznikla už v roku 1967 v Londýne a v súčasnej dobe je celosvetovým lídrom v oblasti postgraduálneho vzdelávania zameraného najmä na manažérske programy MBA a DBA. Business Graduates Association akredituje iba 2% najlepších biznis inštitúcií vo viac ako 70 krajinách sveta a preto sme nesmierne hrdí, že sme súčasťou tejto asociácie.

International Association for Distance Learning (IADL)

Business Institut je akreditovaný The International Association for Distance Learning (IADL), ktorá zabezpečuje kvalitu distančného a on-line vzdelávanie v medzinárodnom meradle. IADL poskytuje porovnávacie hodnotenie, schvaľovanie a uznávanie najmä dištančných a on-line vzdelávacích programov. Členmi IADL sú univerzity, vysoké školy a vzdelávacie inštitúcie, ktoré sú posudzované schvaľovaciou komisiou na základe prísnych kritérií.

The Principles for Responsible Management Education (PRME)

The Principles for Responsible Management Education (PRME)

The Principles for Responsible Management Education (PRME) je spoločným projektom Organizácie spojených národov (OSN) a vzdelávacích inštitúcií, na ktorých prebieha výučba manažmentu v rámci spoločenskej zodpovednosti. Vízia spoločnosti PRME je realizovať ciele udržateľného rozvoja prostredníctvom zodpovedného prístupu v oblasti vzdelávania. Poslaním PRME je premena manažérskeho vzdelávania a posilňovanie princípov spoločenskej zodpovednosti v rozhodovaní top manažérov a lídrov. Do prestížnej medzinárodnej siete PRME je zapojených vyše 500 popredných vzdelávacích inštitúcií z viac ako 80 krajín sveta.

Association for Educational Communications & Technology

Asociácia pre vzdelávacie komunikácie a technológie (AECT), založená v roku 1923 v americkom Washingtone, je profesionálna asociácia inštruktorov, pedagógov a odborníkov, ktorí poskytujú vedenie a radia politickým činiteľom s cieľom udržať trvalé úsilie o obohatenie výučby a učenia. Výskumná a vedecká činnosť prispieva k znalostnej základni v oblasti vzdelávania.

Ministerstvo vnitra České republiky

Business Institut je akreditovaný na Ministerstve vnútra Českej republiky podľa ust. § 30 ods. 5 zákona č. 312/2002 Zb., ako vzdelávacie inštitúcie pod číslom akreditácie AK / I-47/2014, číslo konania MV-138186-4 / ODK-2014. Akreditácia Ministerstva vnútra SR oprávňuje Business Institut ku vzdelávaniu úradníkov a vedúcich úradníkov územných samosprávnych celkov. Akreditácia umožňuje uznať študijné programy MBA ako povinné vzdelávanie vyšších úradníkov územných samosprávnych celkov.

Academy of Management

Academy of Management, so sídlom v Bostone, bola založená v roku 1936. Medzi jej členov patrí viac ako 120 krajín celého sveta. Je to medzinárodná, profesionálna spoločnosť zložená predovšetkým z profesorov managementu, výskumných pracovníkov, konzultantov a vedúcich pracovníkov. Academy of Management podporuje všeobecný rozvoj výskumu, vzdelávania, výučby a praxe v oblasti riadenia a podporuje rozširovanie a zjednocovanie vedomostí managementu. Academy of Management publikuje vedecké bádanie, vedie fóra pre výmenu manažérskych vedomostí a poskytuje služby, ktoré posilňujú vedu a prax managementu.

Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. (AIVD)

Profesijná asociácia s tradíciou od roku 1990, ktorej cieľom je presadzovať záujmy a potreby inštitúcií vzdelávania dospelých a koncentrovať profesionálne kapacity pre riešenie koncepcie a rozvoja v tejto oblasti. Ďalej tiež spolupracuje so štátnymi orgánmi a inými subjektmi pri príprave a zavádzaní legislatívnych a iných opatrení v oblasti vzdelávania dospelých, organizuje odborné podujatia, vydáva odborné publikácie a reprezentuje členov a ich činnosť v tuzemských a medzinárodných združeniach.

Česká manažerská asociace (ČMA)

Poslaním ČMA je pôsobiť na rozvíjanie odborných schopností manažérov aj ich schopnosti viesť pracovné tímy a prispievať k posilňovaniu etiky podnikania, k etickým vzťahom medzi pracovníkmi a obchodnými partnermi aj k zodpovednosti voči spotrebiteľovi. Vznikla v roku 1990 a je dobrovoľným nezávislým združením riadiacich pracovníkov – manažérov. Medzi jej ciele patrí zvyšovanie prestíže manažérske profesie, pôsobenie na zvyšovanie podnikateľskej výkonnosti a spolupráce s výskumnými inštitúciami a univerzitami.

The British Chamber of Commerce Czech Republic

The British Chamber of Commerce bola založená v Českej republike v apríli 1997. Združuje viac ako 240 členských spoločností reprezentujúcich široké spektrum záujmov v Českej republike, od hlavných investorov, až k individuálnym podnikateľom. Podľa prieskumu a jej posúdenia bola The British Chamber of Commerce označená ako najlepší z 23 britských komôr v Európe.

Hospodářská komora České republiky

Hospodářská komora České republiky zastupuje podnikateľskú verejnosť. Poslaním komory je vytvárať príležitosti pre podnikanie, presadzovať a podporovať opatrenia, ktoré prispievajú k rozvoju podnikania v SR a tým aj k celkovej ekonomickej prosperite a stabilite štátu.

Česká andragogická společnost

Česká andragogická spoločnosť je občianske združenie založené 4. novembra 2008 skupinou popredných českých andragógov na čele s doc. PhDr. Jaroslavom Veteškom, Ph.D. Ide o nepolitické, dobrovoľné zoskupenie odborníkov na vzdelávanie dospelých, ktore združuje odborníkov z akademickej aj komerčnej sféry, medzi členov patria vysokoškolskí pracovníci, manažéri, lektori, učitelia, tútori, poradcovia, študenti a ďalší sympatizanti z oblasti rozvoja ľudských zdrojov.

Český institut interních auditorů, z.s. (ČIIA)

Český institut interních auditorů (ČIIA) je občianske združenie interných audítorov, ktoré vzniklo za účelom presadzovania a podpory rozvoja interného auditu v Českej republike. ČIIA je národným inštitútom medzinárodného inštitútu The Institute of Internal Auditors Inc., ktorý vznikol v USA v roku 1941 a ktorý dnes reprezentuje 90 000 odborníkov z viac ako 165 krajín.

The Institute of Internal Auditors (IIA)

Táto inštitúcia bola založená v roku 1941 a predstavuje profesionálne audítorskú spoločnosť a uznávanú autoritu v oblasti vzdelávania. Jej členovia pôsobia prevažne vo sfére vnútorného auditu, riadenia rizík, vo vláde, auditu informačných technológií, vzdelávania a bezpečnosti.

Česká marketingová společnost, o.s. (ČMS)

Česká marketingová společnost, o. s., je dobrovoľná nezisková organizácia, ktorá združuje marketingových pracovníkov a záujemcov o marketing formou kolektívneho a individuálneho členstva. Z pôvodného poslania čo najviac prispievať k rozšíreniu marketingu v Českej republike sa v súčasnosti zameriava predovšetkým na podporu komunikácie medzi marketingovými odborníkmi, zvyšovaniu kvality marketingového riadenia a marketingových aktivít.

Společnost pro projektové řízení

Společnost pro projektové řízení  je organizácia združujúca firmy a jednotlivcov zaoberajúce sa manažmentom projektov. Je národnou organizáciou IPMA (International Project Management Association). Jej prvoradou funkciou je presadzovať porozumenie manažmentu projektov ako profesiu, ktorá má svoju globálnu pôsobnosť, štandardy, znalosti a schopnosti. Združuje projektových manažérov naprieč všetkými odbormi ľudskej činnosti.