Akreditácie a členstvá

Akreditácie a členstvá

Ukazovateľom kvality a dôležitým kritériom pri výbere MBA školy sú jej akreditácie a členstvo v organizáciách, ktoré garantujú kvalitu vzdelávania. Business Institut disponuje prestížnymi akreditáciami od domácich aj zahraničných inštitúcií.

European Association for Business Studies (EABS)

The European Association for Business Studies (EABS) bola založená v roku 1999. Jedná sa o profesionálnu členskú organizáciu zameranú na poskytovanie akreditačných služieb všetkým legitímnym vzdelávacím inštitúciám, ako sú vysoké školy, univerzity či súkromné ​​vzdelávacie organizácie s vynikajúcou kvalitou nimi poskytovaných služieb. Akreditácie poskytované touto asociáciou sa stali globálnym štandardom pre všetky MBA, BBA a ďalšie postgraduálne vzdelávacie programy, ktoré dosahujú špičkové úrovne.

The Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP)

Business Institut je členom ACBSP, jednej z dvoch najprestížnejších amerických asociácií, ktorá združuje popredné vzdelávacie inštitúcie po celom svete. ACBSP kontroluje kvalitu a úroveň nielen samotnej inštitúcie, ale aj vyučovaných vzdelávacích programov, lektorov a samotných študentov. Členstvo v tejto asociácii je podmienené pomerne náročným procesom, na ktorý následne nadväzuje samotná akreditácia inštitúcie. ACBSP akredituje programy so zameraním na ekonomiku, manažment, účtovníctvo a ďalšie vzdelávacie programy súvisiace s podnikaním.

International Association for Distance Learning (IADL)

Business Institut je akreditovaný The International Association for Distance Learning (IADL), ktorá zabezpečuje kvalitu distančného a on-line vzdelávanie v medzinárodnom meradle. IADL poskytuje porovnávacie hodnotenie, schvaľovanie a uznávanie najmä dištančných a on-line vzdelávacích programov. Členmi IADL sú univerzity, vysoké školy a vzdelávacie inštitúcie, ktoré sú posudzované schvaľovaciou komisiou na základe prísnych kritérií.

The Principles for Responsible Management Education (PRME)

The Principles for Responsible Management Education (PRME)

The Principles for Responsible Management Education (PRME) je spoločným projektom Organizácie spojených národov (OSN) a vzdelávacích inštitúcií, na ktorých prebieha výučba manažmentu v rámci spoločenskej zodpovednosti. Vízia spoločnosti PRME je realizovať ciele udržateľného rozvoja prostredníctvom zodpovedného prístupu v oblasti vzdelávania. Poslaním PRME je premena manažérskeho vzdelávania a posilňovanie princípov spoločenskej zodpovednosti v rozhodovaní top manažérov a lídrov. Do prestížnej medzinárodnej siete PRME je zapojených vyše 500 popredných vzdelávacích inštitúcií z viac ako 80 krajín sveta.

Ministerstvo vnitra České republiky

Business Institut je akreditovaný na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky podľa ust. § 30 ods. 5 zákona č. 312/2002 Zb., ako vzdelávacie inštitúcie pod číslom akreditácie AK / I-47/2014, číslo konania MV-138186-4 / ODK-2014. Akreditácia Ministerstva vnútra SR oprávňuje Business Institut ku vzdelávanie úradníkov a vedúcich úradníkov územných samosprávnych celkov. Vedľa akreditácie inštitúcie sú akreditované profesijné vzdelávacie programy v týchto odboroch: management, verejná správa, finančný manažment. Akreditácia umožňuje uznať študijné programy MBA ako povinné vzdelávanie vyšších úradníkov územných samosprávnych celkov.

Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. (AIVD)

Profesijná asociácia s tradíciou od roku 1990, ktorej cieľom je presadzovať záujmy a potreby inštitúcií vzdelávania dospelých a koncentrovať profesionálne kapacity pre riešenie koncepcie a rozvoja v tejto oblasti. Ďalej tiež spolupracuje so štátnymi orgánmi a inými subjektmi pri príprave a zavádzaní legislatívnych a iných opatrení v oblasti vzdelávania dospelých, organizuje odborné podujatia, vydáva odborné publikácie a reprezentuje členov a ich činnosť v tuzemských a medzinárodných združeniach.

Česká manažerská asociace (ČMA)

Poslaním ČMA je pôsobiť na rozvíjanie odborných schopností manažérov aj ich schopnosti viesť pracovné tímy a prispievať k posilňovaniu etiky podnikania, k etickým vzťahom medzi pracovníkmi a obchodnými partnermi aj k zodpovednosti voči spotrebiteľovi. Vznikla v roku 1990 a je dobrovoľným nezávislým združením riadiacich pracovníkov – manažérov. Medzi jej ciele patrí zvyšovanie prestíže manažérske profesie, pôsobenie na zvyšovanie podnikateľskej výkonnosti a spolupráce s výskumnými inštitúciami a univerzitami.

The British Chamber of Commerce Czech Republic

The British Chamber of Commerce bola založená v Českej republike v apríli 1997. Združuje viac ako 240 členských spoločností reprezentujúcich široké spektrum záujmov v Českej republike, od hlavných investorov, až k individuálnym podnikateľom. Podľa prieskumu a jej posúdenia bola The British Chamber of Commerce označená ako najlepší z 23 britských komôr v Európe.

Hospodářská komora České republiky

Hospodářská komora České republiky zastupuje podnikateľskú verejnosť. Poslaním komory je vytvárať príležitosti pre podnikanie, presadzovať a podporovať opatrenia, ktoré prispievajú k rozvoju podnikania v SR a tým aj k celkovej ekonomickej prosperite a stabilite štátu.

Český institut interních auditorů, z.s. (ČIIA)

Český institut interních auditorů (ČIIA) je občianske združenie interných audítorov, ktoré vzniklo za účelom presadzovania a podpory rozvoja interného auditu v Českej republike. ČIIA je národným inštitútom medzinárodného inštitútu The Institute of Internal Auditors Inc., ktorý vznikol v USA v roku 1941 a ktorý dnes reprezentuje 90 000 odborníkov z viac ako 165 krajín.

The Institute of Internal Auditors (IIA)

Táto inštitúcia bola založená v roku 1941 a predstavuje profesionálne audítorskú spoločnosť a uznávanú autoritu v oblasti vzdelávania. Jej členovia pôsobia prevažne vo sfére vnútorného auditu, riadenia rizík, vo vláde, auditu informačných technológií, vzdelávania a bezpečnosti.

Česká marketingová společnost, o.s. (ČMS)

Česká marketingová společnost, o. s., je dobrovoľná nezisková organizácia, ktorá združuje marketingových pracovníkov a záujemcov o marketing formou kolektívneho a individuálneho členstva. Z pôvodného poslania čo najviac prispievať k rozšíreniu marketingu v Českej republike sa v súčasnosti zameriava predovšetkým na podporu komunikácie medzi marketingovými odborníkmi, zvyšovaniu kvality marketingového riadenia a marketingových aktivít.

Společnost pro projektové řízení (SPŘ)

Společnost pro projektové řízení (SPŘ) je organizácia združujúca firmy a jednotlivcov zaoberajúce sa manažmentom projektov. Je národnou organizáciou IPMA (International Project Management Association). Jej prvoradou funkciou je presadzovať porozumenie manažmentu projektov ako profesiu, ktorá má svoju globálnu pôsobnosť, štandardy, znalosti a schopnosti. Združuje projektových manažérov naprieč všetkými odbormi ľudskej činnosti.