Akreditácie a členstvá

Ukazovateľom kvality a dôležitým kritériom pri výbere MBA školy sú jej akreditácie a členstvo v organizáciách, ktoré garantujú kvalitu vzdelávania. Business Institut disponuje prestížnymi akreditáciami od domácich aj zahraničných inštitúcií.

International Accreditation from ASIC

(Accreditation Service for International Schools, Colleges, and Universities)

 

 

ASIC je uznávaná britská akreditačná autorita pre UK Visas and Immigration (UKVI), je jedna z medzinárodných akreditačných asociácií zaradených na zozname Council for Higher Education Accreditation (CHEA) v USA a je členom CHEA International Quality Group (CIQG). Ďalej je členom British Quality Foundation (BQF), European Network for Quality Assurance (ENQA) a European Distance and E-Learning Network (EDEN).


International Education Society (IES)

 

 

International Education Society bola založená v roku 1997 ako nástupnícka organizácia programu európskeho spoločenstva YOUTH. V súčasnej dobe je veľmi významnou inštitúciou zaoberajúce sa certifikáciou vysokých, stredných škôl a iných vzdelávacích inštitúcií. IES certifikuje vzdelávacie inštitúcie a ich vzdelávacie programy. Výsledkom certifikácie je stanovenie ratingu, ktorý zreteľne deklaruje kvalitatívnu úroveň inštitúcie. Hodnota ratingu je overovaná v pravidelnom intervale. Jedinečným výstupom certifikácia inštitúcie je medzinárodný certifikát pre absolventov.


International Certification Institute (ICI)

 

 

Spoločnosť International Certification Institute / ICI / bola založená v roku 2019. V rovnakom roku došlo k prepojeniu so spoločnosťou International Education Society / IES /. ICI a IES realizujú spoločný projekt Certificate. Certifikované inštitúcie získavajú automaticky certifikáciu oboch spoločností.


The Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP)

 

 

Business Institut je členom ACBSP, jednej z dvoch najprestížnejších amerických asociácií, ktorá združuje popredné vzdelávacie inštitúcie po celom svete. ACBSP kontroluje kvalitu a úroveň nielen samotnej inštitúcie, ale aj vyučovaných vzdelávacích programov, lektorov a samotných študentov. Členstvo v tejto asociácii je podmienené pomerne náročným procesom, na ktorý následne nadväzuje samotná akreditácia inštitúcie. ACBSP akredituje programy so zameraním na ekonomiku, management, účtovníctvo a ďalšie vzdelávacie programy súvisiace s podnikaním.


European Association for Distance Learning (EADL)

 

 

Asociácia EADL je ďalšia z prestížnych asociácií dozerajúca na vysokú kvalitu dištančného vzdelávania u vzdelávacích inštitúcií. Cieľom EADL je zvýšiť kvalitu dištančného vzdelávania a zaručiť tak perfektný a bezchybný vzdelávací systém. EADL zaisťuje súkromné ​​a neštátne vzdelávacie organizácie a inštitúcie, všetci členovia musia spĺňať štandardy kvality, ktoré sú v súlade s kódexom. Členstvo v EADL je preto považované za záruku kvality vzdelávacej inštitúcie.


International Association for Distance Learning (IADL)

 

 

Business Institut je akreditovaný The International Association for Distance Learning (IADL), ktorá zabezpečuje kvalitu dištančného a on-line vzdelávania v medzinárodnom meradle. IADL poskytuje porovnávacie hodnotenie, schvaľovanie a uznávanie najmä dištančných a on-line vzdelávacích programov. Členmi IADL sú univerzity, vysoké školy a vzdelávacie inštitúcie, ktoré sú posudzované schvaľovacou komisiou na základe prísnych kritérií.


The Principles for Responsible Management Education (PRME)

 

The Principles for Responsible Management Education (PRME)

 

The Principles for Responsible Management Education (PRME) je spoločným projektom Organizácie spojených národov (OSN) a vzdelávacích inštitúcií, na ktorých prebieha výučba managementu v rámci spoločenskej zodpovednosti. Vízia spoločnosti PRME je realizovať ciele udržateľného rozvoja prostredníctvom zodpovedného prístupu v oblasti vzdelávania. Poslaním PRME je premena manažérskeho vzdelávania a posilňovanie princípov spoločenskej zodpovednosti v rozhodovaní top manažérov a lídrov. Do prestížnej medzinárodnej siete PRME je zapojených vyše 500 popredných vzdelávacích inštitúcií z viac ako 80 krajín sveta.


The American Chamber of Commerce (AmCham)

 

 

Americká obchodná komora v Českej republike je nezisková neštátna organizácia spájajúca okolo 1500 manažérov vlastníkov firiem z takmer 300 spoločností. Cieľom organizácie je zlepšenie slovenského podnikateľského prostredia práve prostredníctvom svojich členov. Ďalej spolupracuje s obchodnými združeniami, verejnou správou a ďalšími mimovládnymi organizáciami. AmCham svojim členom poskytuje obchodné príležitosti, právne zastúpenie aj možnosť zdokonaľovať svoj management.


European Association of International Education (EAIE)

 

 

European Association of International Education je nezisková organizácia založená v roku 1989 so sídlom v holandskom Amsterdame a má okolo 2500 členov z 80 krajín sveta. Cieľom je internacionalizácia vyššieho vzdelávania nielen naprieč Európou, ale aj na svetovej úrovni. Združuje pracovníkov medzinárodného vzdelávania zodpovedné na vysokoškolských inštitúciách za internacionalizáciu, využívanie európskych programov a ďalších aktivít. EIAE počas roka na podporu svojho cieľa manažérske kurzy, veľtrhy, konferencie, atď.


Association for Educational Communications & Technology (AECT)

 

 

Asociácia pre vzdelávacie komunikácie a technológie (AECT), založená v roku 1923 v americkom Washingtone je profesionálna asociácia inštruktorov, pedagógov a odborníkov, ktorí poskytujú vedenie a radia politickým činiteľom s cieľom udržať trvalé úsilie o obohatenie výučby a učenia. Výskumná a vedecká činnosť prispieva k znalostnej základni v oblasti vzdelávania.


Ministerstvo vnitra České republiky

 

 

Business Institut je akreditovaný na Ministerstve vnútra Českej republiky podľa ust. § 30 ods. 5 zákona č. 312/2002 Zb., Ako vzdelávacia inštitúcia pod číslom akreditácie AK/I-8/2020, číslo MV-54027-9/ODK-2020. Akreditácia Ministerstva vnútra ČR oprávňuje Business Institut ku vzdelávaniu úradníkov a vedúcich úradníkov územných samosprávnych celkov. Vedľa akreditácie inštitúcie sú akreditované profesijné vzdelávacie programy v týchto odboroch: management, verejná správa, finančný management. Akreditácia umožňuje uznať študijné programy MBA ako povinné vzdelávanie vyšších úradníkov územných samosprávnych celkov.


Academy of Management

 

 

Academy of Management, so sídlom v Bostone, bola založená v roku 1936. Medzi jej členov patria viac ako 120 krajín celého sveta. Je to medzinárodná, profesionálna spoločnosť zložená predovšetkým z profesorov managementu, výskumných pracovníkov, konzultantov a vedúcich pracovníkov. Academy of Management podporuje všeobecný rozvoj výskumu, vzdelávania, výučby a praxe v oblasti riadenia a podporuje rozširovanie a zjednocovanie vedomostí managementu. Academy of Management publikuje vedecké bádanie, vedie fóra pre výmenu manažérskych vedomostí a poskytuje služby, ktoré posilňujú vedu a prax managementu.


Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. (AIVD)

 

 

Profesijná asociácia s tradíciou od roku 1990, ktorej cieľom je presadzovať záujmy a potreby inštitúcií vzdelávania dospelých a koncentrovať profesionálne kapacity pre riešenie koncepcie a rozvoja v tejto oblasti. Ďalej tiež spolupracuje so štátnymi orgánmi a inými subjektmi pri príprave a zavádzaní legislatívnych a iných opatrení v oblasti vzdelávania dospelých, organizuje odborné podujatia, vydáva odborné publikácie a reprezentuje členov a ich činnosť v tuzemských a medzinárodných združeniach.


Česká manažerská asociace (ČMA)

 

 

Poslaním CMA je pôsobiť na rozvíjanie odborných schopností manažérov aj ich schopnosti viesť pracovné tímy a prispievať k posilňovaniu etiky podnikania, k etickým vzťahom medzi pracovníkmi a obchodnými partnermi aj k zodpovednosti voči spotrebiteľovi. Vznikla v roku 1990 a je dobrovoľným nezávislým združením riadiacich pracovníkov – manažérov. Medzi jej ciele patrí zvyšovanie prestíže manažérskej profesie, pôsobenie na zvyšovanie podnikateľskej výkonnosti a spolupráce s výskumnými inštitúciami a univerzitami.


The British Chamber of Commerce Czech Republic (BCC)

 

 

The British Chamber of Commerce bola založená v Českej republike v apríli 1997. Združuje viac ako 240 členských spoločností reprezentujúcich široké spektrum záujmov v Českej republike, od hlavných investorov, až k individuálnym podnikateľom. Podľa prieskumu a jej posúdenia bola The British Chamber of Commerce označená ako najlepšia z 23 britských komôr v Európe.


Hospodářská komora České republiky

 

 

Hospodárska komora Českej republiky zastupuje podnikateľskú verejnosť. Poslaním komory je vytvárať príležitosti pre podnikanie, presadzovať a podporovať opatrenia, ktoré prispievajú k rozvoju podnikania v ČR a tým aj k celkovej ekonomickej prosperite a stabilite štátu.


Česká andragogická společnost (ČAS)

 

 

Česká andragogická spoločnosť je občianske združenie založené 4. novembra 2008 skupinou popredných českých andragógov na čele s doc. PhDr. Jaroslavom Veteškom, Ph.D. Ide o nepolitické, dobrovoľné zoskupenie odborníkov na vzdelávanie dospelých, ktoré združuje odborníkov z akademickej aj komerčnej sféry. Medzi členov patria vysokoškolskí pracovníci, manažéri, lektori, učitelia, tútori, poradcovia, študenti a ďalší sympatizanti z oblasti rozvoja ľudských zdrojov.


Český institut interních auditorů, z.s. (ČIIA)

 

 

Český inštitút interných audítorov (ČIIA) je občianske združenie interných audítorov, ktoré vzniklo za účelom presadzovania a podpory rozvoja interného auditu v Českej republike. ČIIA je národným inštitútom medzinárodného inštitútu The Institute of Internal Auditors Inc., ktorý vznikol v USA v roku 1941 a ktorý dnes reprezentuje 90 000 odborníkov z viac ako 165 krajín.


The Institute of Internal Auditors (IIA)

 

 

Táto inštitúcia bola založená v roku 1941 a predstavuje profesionálnu audítorskú spoločnosť a uznávanú autoritu v oblasti vzdelávania. Jej členovia pôsobia prevažne vo sfére vnútorného auditu, riadenia rizík, vo vláde, auditu informačných technológií, vzdelávania a bezpečnosti.


Česká marketingová společnost, o.s. (ČMS)

 

 

Česká marketingová spoločnosť, o. S., je dobrovoľná nezisková organizácia, ktorá združuje marketingových pracovníkov a záujemcov o marketing formou kolektívneho a individuálneho členstva. Z pôvodného poslania čo najviac prispievať k rozšíreniu marketingu v Českej republike sa v súčasnosti zameriava predovšetkým na podporu komunikácie medzi marketingovými odborníkmi, zvyšovaniu kvality marketingového riadenia a marketingových aktivít.


Společnost pro projektové řízení (IPMA)

 

 

Spoločnosť pre projektové riadenie je organizácia združujúca firmy a jednotlivcov zaoberajúca sa managementom projektov. Je národnou organizáciou IPMA (International Project Management Association). Jej prvoradou funkciou je presadzovať porozumenie managementu projektov ako profesiu, ktorá má svoju globálnu pôsobnosť, štandardy, znalosti a schopnosti. Združuje projektových manažérov naprieč všetkými odbormi ľudskej činnosti.


Asociace MBA

 

 

Asociácia MBA združuje vo svojej členskej základni subjekty poskytujúce štúdium MBA (Master of Business Administration). Cieľom asociácie je informovať verejnosť o možnostiach a podmienkach štúdia MBA a rozvíjať kvalitu výučby a celkovú úroveň programov MBA v rámci Českej republiky. Členstvo v organizácii garantuje vysoký štandard kvality štúdia MBA.