Titul MBA

Všeobecné informácie o MBA – Master of Business Administration

Master of Business Administration, teda MBA, je postgraduálny profesijný vzdelávací program, ktorý, ako je už z názvu zrejmé, je určený prevažne zástupcom stredného i vrcholového managementu, ďalej podnikateľom, zamestnancom štátnej správy, predstaviteľom neziskových organizácií a všetkým, ktorí chcú získať náskok pred ostatnými. Ideálnym predpokladom pre prijatie do študijných programov MBA je vysokoškolské vzdelanie aspoň bakalárskeho stupňa. Pokiaľ však uchádzač disponuje dostatočnou a preukázateľnou manažérskou alebo inou odbornou praxou, ktorú si chce ďalej prehĺbiť, je možné udeliť výnimku a prijať záujemcov i bez vysokoškolského titulu.

Výhody MBA oproti vysokoškolskému štúdiu

Rozdiel oproti klasickému vysokoškolskému štúdiu je v prípade MBA značný. Štúdium MBA je totiž zamerané na ďalšie rozšírenie a prehĺbenie už nadobudnutých znalostí nad rámec vysokoškolského štúdia a predovšetkým sa následne sústredí na ich praktické uplatnenie. Práve zameranie na prax tvorí pridanú hodnotu štúdia MBA a zvyšuje kvalifikáciu uchádzačov a ich hodnotu na trhu práce. Výučbu zaisťuje množstvo odborníkov z praxe, ktorí študentom poskytujú vlastné  know-how nadobudnuté  dlhoročnými skúsenosťami v odbore. Okrem toho sú lektori ochotní rozobrať taktiež manažérske problémy z profesijnej praxe jednotlivých študentov. Lektorské stretnutia sú tak zamerané na riešenie najrôznejších prípadových štúdií. Popri tom získajú študenti množstvo cenných a v budúcnosti využiteľných profesijných i osobných kontaktov.

Ponuka odborov, ktoré možno v rámci MBA študovať, je pomerne široká, preto svoje zameranie nájde takmer každý. Vyberať môžete napríklad zo špecializácií akými sú Management, organizácia a riadenie, Riadenie ľudských zdrojov, Finančný management a strategické riadenie financiíManagement a riadenie v zdravotníctve, Management soft skills, Medzinárodný obchod či Projektové riadenie a plánovanie.

Prínos titulu MBA

Najväčším prínosom titulu MBA je výrazné zvýšenie hodnoty na trhu práce a získanie prístupu k novým a lepším kariérnym pozíciám a pracovným miestam, čo je pochopiteľne taktiež spojené s adekvátnym postupom vo finančnom ohodnotení. A nielen to! Titul MBA má dlhú tradíciu v zahraničí a jeho získanie je v medzinárodných a zahraničných firmách veľmi cenené. Absolvent s titulom MBA je považovaný za skutočného odborníka s naozaj hodnotnými znalosťami a skúsenosťami z praxe. Dvere k profesijnému rastu v nadnárodných a ďalších korporáciách sú mu taktiež viac než otvorené.

Chcete sa o nás dozvedieť viac?

Fotogaléria

Osobné referencie

Referencie firiem

 

Naši partneri

CMS ČIIA BCC SPŘ