Štúdium MBA

Na slovenskom trhu je v dnešnej dobe množstvo inštitúcií, ktoré ponúkajú profesijné vzdelávacie programy MBA. Je však už menej tých, ktorí poskytujú profesijné vzdelávanie na skutočne kvalitnej úrovni. Business Institut sa so svojím špičkovým lektorským tímom, počtom študentov a širokou škálou ponúkaných profesijných vzdelávacích programov radí do popredia najväčších súkromných MBA inštitúcií v Českej republike a na Slovensku.

Čo to je štúdium MBA?

Program Master of Business Administration (MBA) predstavuje moderní formu vzdelávania pre stredný a vyšší management, riaditeľov, majiteľov spoločností a pre vedúcich pracovníkov zo štátnej správy. Vďaka štúdiu MBA sa Vám otvoria nové možnosti a posuniete sa vo svojom profesnom ako aj osobnom živote.

Moderný koncept štúdia na Business Institut umožňuje študovať i časovo veľmi zaneprázdneným uchádzačom – vďaka tomu sa v našich programoch stretávajú odborníci naprieč celým spektrom stredného a vyššieho managementu a na lektorských stretnutiach tak vznikajú veľmi zaujímavé a prínosné diskusie.

Vysoká úroveň, možnosť nadviazať nové kontakty, praktické zameranie profesijných vzdelávacích programov, profesionálny prístup zo strany Business Institut či rôzne výhody a akcie pre študentov... To všetko a množstvo ďalšieho je impulzom k tomu, aby spokojní absolventi odporúčali štúdium na Business Institut svojim kolegom či známym, čo je pre nás tou najlepšou vizitkou. Referencie od našich študentov si môžete prehliadnuť tu.

Spĺňam podmienky prijatia na štúdium MBA?

• vysokoškolské vzdelanie aspoň bakalárskeho stupňa
• stredoškolské vzdelanie s maturitou + manažérska prax

Ako štúdium prebieha?

• flexibilná kombinovaná forma štúdia
• dĺžka štúdia 15 -18 mesiacov
11 študijných modulov rozdelených do troch semestrov
• lektorské stretnutia (interaktívne prezenčné workshopy) za každý modul v rozsahu 3x60 min. (1x za mesiac) + individuálne konzultácie; výučba priamo v priestoroch Business Inštitútu v Bratislave
• moderná forma e-learningu
• výstupom za každý modul je písomná postupová práca, ktorá je orientovaná do praxe
• štúdium je zakončené vypracovaním záverečnej práce, jej obhajobou a ústnou záverečnou skúškou.

Výhody štúdia MBA:

• štúdium MBA je založené na prepojení teórie priamo s praxou;
časová flexibilita štúdia - študujete vtedy, keď sa Vám to hodí;
• výučba prebieha formou workshopov a diskusií;
• študent vypracováva postupové práce, v ktorých rieši konkrétne problémy z praxe;
• lektori sú odborníci priamo z praxe;
• obmedzený počet študentov v programoch;
• študijné materiály ZDARMA;
• každý študent môže využívať blokové moduly nad rámec štúdia;
• študenti môžu navštevovať lektorské stretnutia z iných programov;
• pre študentov organizujeme spoločenské akcie;
zamestnávatelia podporujú štúdium MBA u svojich zamestnancov, pretože kvalitný zamestnanec predurčuje úspešnú spoločnosť;
• profesijne vzdelávacie programy MBA je možné daňovo uplatniť do nákladov;
• zvládnutie potrebných praktických manažérskych zručností, akými sú napr. riešenie problémov, rozhodovanie, jednanie a komunikácia

Ako sa môžem prihlásiť k štúdiu?

Najjednoduchší variant je podanie elektronickej prihlášky k štúdiu, ku ktorej je dobré tiež priložiť scan dokladu o dosiahnutom vzdelaní.

Kedy štúdium začína?

Nový cyklus profesijných vzdelávacích programov MBA začína vždy 15. marca a 1. októbra. Na základe žiadosti o individuálne štúdium môže byť uchádzač prijatí aj mimo tieto termíny.

 

On line přiháška ke studiu

Naši partneri

CMS ČIIA BCC SPŘ