MBA Management a riadenie v zdravotníctve

Profesijne vzdelávací program Management v zdravotníctve v obecnej rovine zoznamuje študentov so systémom riadenia v zdravotníctve a poukazuje na princípy a fungovanie zdravotníctva v slovenskom a európskom prostredí. Program je užšie zameraný na problematiku manažmentu v zdravotníctve, finančných aspektov, riadenia ľudských zdrojov, projektového riadenia a právnej úpravy zdravotníctva. V neposlednej rade tento program predstavuje manažérske schopnosti a problematiku verejných zákaziek.

Súčasťou programu je i voliteľný blokový modul s názvom „Stres a stresové zlyhanie“, ktorý vedie známy český psychiater a zakladateľ Centra duševní pohody Modrá laguna MUDr. Jan Cimický, CSc., a blokový modul na tému „Organizácia práce a hodnotenie kvality v zdravotníckych zariadeniach“ s prednostom Kliniky kardiovaskulárnej a transplantačnej chirurgie IKEMU prof. MUDr. Janom Pirkom, DrSc.

Personálne zaistenie:

  • Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA
  • doc. Ing. Juraj Borovský, Ph.D.
  • PhDr. Mariana Dolinská
  • JUDr. Marek Jansta, LL.M.
  • Ing. Kateřina Bočková, Ph.D., MBA
  • Mgr. Martina Šillerová
  • Ing. Bc. Andrea Mašínová, MBA
  • JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD.
  • MUDr. Michal Čilík, Ph.D.
On line prihláška na štúdium  Študijný obsah programu  Informačná brožúra

Tento program je určený špeciálne pre členov TOP manažmentu a stredného manažmentu zdravotníckych a sociálnych zariadení všetkých typov a foriem vlastníctva. Znalosti získané počas štúdia programu sú však využiteľné i pre manažérov farmaceutických spoločností, kúpeľných zariadení či poisťovní, a to ako zo súkromného sektoru, tak i z oblasti verejnej správy.

Program pokrýva komplexnú problematiku manažmentu zdravotníckych zariadení vrátane organizačnej štruktúry, financovania, mechanizmov riadenia, úlohy profesijných organizácií a kontrolného systému, právnych disciplín či manažérskych schopností. Súčasťou programu je taktiež problematika začlenenia slovenského zdravotníctva do systému krajín EU. Na kauzálnych príkladoch bude študentom podrobne vysvetlená problematika rizík pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, príčin mimoriadnych udalostí, posudzovania správnosti lekárskych zákrokov a pochybení lekárov a zdravotného personálu.

Absolvent tohto programu bude následne schopný vytvoriť si vlastný aktuálny model zvýšenia efektivity zdravotníckeho zariadenia a bude sa tak môcť podieľať na vedení, príprave a realizácii úspešných strategických rozhodnutí nemocníc a iných zdravotníckych zariadení.

Výučba prebieha v slovenčine formou komunikačných prostriedkov na diaľku (e-learning). Jej súčasťou sú i tematické stretnutia, ktoré sa konajú jedenkrát za každý modul programu.

Program je rozložený do troch semestrov, z ktorých každý je ďalej rozdelený na štyri moduly. Posledný modul v záverečnom semestri štúdia predstavuje vypracovanie záverečnej práce, ktorej obhajobou a zložením záverečnej skúšky štúdium končí. Študent počas štúdia neskladá čiastkové skúšky. Prostriedkom kontroly sú preto postupové práce, ktoré študent odovzdá po absolvovaní každého modulu.

Po prijatí na štúdium získava každý študent prístupové údaje do študentskej sekcie. Ide o študijné prostredie, v ktorom sa postupne zobrazujú jednotlivé moduly programu. Študent tu nájde všetky potrebné informácie o priebehu štúdia, či o tematických stretnutiach s lektormi, študijných materiáloch a termínoch pre odovzdanie postupových prác. Študentská sekcia ďalej slúži študentom ako  prostredie pre komunikáciu s lektormi a študijným oddelením. Študenti majú k dispozícii i knižnicu Business Institut, kde nájdu všetku povinnú literatúru potrebnú ku štúdiu.

Nový cyklus profesijných vzdelávacích programov MBA začína vždy 15. 3. a 1. 10. Na základe žiadosti o individuálne štúdium môže byť uchádzač o štúdium prijatý aj mimo tieto termíny.

Cena programu od 3.730 € bez DPH (4.514 € vrátane DPH).

Informácie o štúdiu nájdete tu.
Informácie o podmienkach prijatia nájdete tu.
On-line prihlášku na štúdium nájdete tu.
Prihlášku na štúdium vo formáte PDF nájdete tu.
Kontaktujte nás tu.  

Naši partneri

CMS ČIIA BCC SPŘ