MBA Verejná správa

Profesijný vzdelávací program Verejná správa sa zaoberá základnými disciplínami, cieľmi a definíciami verejnej správy.

Tento program využijú hlavne zamestnanci štátnej správy, členovia štatutárnych orgánov a manažéri, ktorí chcú porozumieť zákonitostiam verejnej správy a ktorých cieľom je orientovať sa v tejto problematike z hľadiska managementu.

Na úvod sa študenti tohto programu zoznámia s problematikou verejnej správy ako takej, so zmyslom jej existencie, s historickými súvislosťami a predovšetkým s dopadom rôznych typov správy na stabilitu jednotlivých štátnych útvarov. Ďalej získajú povedomie o moderných formách správy a princípoch jej fungovania v súčasných demokratických štátoch. Veľký dôraz sa kladie tiež na úlohu managementu v podmienkach verejnej správy a na aplikáciu trendov moderného managementu vo verejnoprávnych organizáciách.

Personálne zaistenie:

  • Ing. Martina Hedvičáková, Ph.D.
  • Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.
  • Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D.
  • Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA
  • Ing. Kateřina Bočková, Ph.D., MBA
  • Ing. Mgr. et Mgr. Michaela Ševčíková
  • PhDr. et Dipl.-Pol. Martin Jeřábek, Ph. D.
  • Ing. Simona Székelyová
  • Ing. Robert Baťa, Ph.D.
  • Ing. Radek Kopřiva, Ph.D.
On line prihláška na štúdium  Študijný obsah programu  Informačná brožúra

Výučba programu prebieha v slovenčine formou komunikačných prostriedkov na diaľku (e-learning). Jej súčasťou sú tematické stretnutia, ktoré sa konajú v rámci každého modulu.

Program je rozložený do troch semestrov, z nich každý je ďalej rozdelený na štyri moduly. V poslednom module v záverečnom semestri štúdia vypracuje študent záverečnú prácu, ktorej obhajobou a zložením záverečnej skúšky štúdium končí. Študent neabsolvuje počas štúdia priebežné skúšky. Prostriedkom kontroly sú postupové práce, ktoré študent odovzdáva po absolvovaní každého modulu.

Po prijatí na štúdium získa každý študent prístupové údaje do študentskej sekcie. Ide o študijné prostredie, v ktorom sa postupne zobrazujú jednotlivé moduly programu. Študent tu nájde všetky potrebné informácie o priebehu štúdia, o tematických stretnutiach s lektormi, študijné materiály a termíny pre odovzdanie postupových prác. Študentská sekcia ďalej slúži študentom ako prostredie pre komunikáciu s lektormi a študijným oddelením. Študenti majú k dispozícii knižnicu Business Institut, kde nájdu všetku povinnú literatúru ku štúdiu.

Nový cyklus profesijných vzdelávacích programov MBA začína vždy 15. 3. a 1. 10. Na základe žiadosti o individuálne štúdium môže byť uchádzač o štúdium prijatý aj mimo tieto termíny.

Cena programu od 3.730 € bez DPH (4.514 € vrátane DPH).

Informácie o štúdiu nájdete tu.
Informácie o podmienkach prijatia nájdete tu.
On-line prihlášku na štúdium nájdete tu.
Prihlášku na štúdium vo formáte PDF nájdete tu.

Naši partneri

CMS ČIIA BCC SPŘ