MBA Projektové riadenie a plánovanie

Profesijný vzdelávací program Projektové riadenie a plánovanie oboznamuje účastníkov so základnou terminológiou, princípmi a metódami projektového riadenia.

Tento program je určený pre všetkých vedúcich pracovníkov a manažérov, ktorí chcú efektívne využívať metódy projektového marketingu k zdokonaľovaniu organizácie svojich projektov.

Hlavným cieľom tohto programu je zoznámiť študentov s podstatou a štandardmi projektového riadenia, aby získali základné kompetencie profesijného projektového manažéra. Ich úlohou je naučiť sa využívať projektový management ako systémové riadenie a dosiahnuť jeho ciele, teda naplňovanie a realizácia úspešného projektu vrátane predvídania rizík.

Personálne zaistenie:

  • Ing. Kateřina Bočková, Ph.D., MBA
  • PhDr. Martin Zibrín, Ph.D., MBA
  • Ing. Jaromír Pitaš, Ph.D.
  • Ing. Petr Fanta, Ph.D.
  • doc. Ing. Andrej Miklošík, Ph.D.
  • Ing. Petr Hujňák, CSc.
On line prihláška na štúdium  Študijný obsah programu  Informačná brožúra

Výučba programu prebieha v slovenčine formou komunikačných prostriedkov na diaľku (e-learning). Jej súčasťou sú tematické stretnutia, ktoré sa konajú v rámci každého modulu.

Program je rozložený do troch semestrov, z nich každý je ďalej rozdelený na štyri moduly. V poslednom module v záverečnom semestri štúdia vypracuje študent záverečnú prácu, ktorej obhajobou a zložením záverečnej skúšky štúdium končí. Študent neabsolvuje počas štúdia priebežné skúšky. Prostriedkom kontroly sú postupové práce, ktoré študent odovzdáva po absolvovaní každého modulu.

Po prijatí na štúdium získa každý študent prístupové údaje do študentskej sekcie. Ide o študijné prostredie, v ktorom sa postupne zobrazujú jednotlivé moduly programu. Študent tu nájde všetky potrebné informácie o priebehu štúdia, o tematických stretnutiach s lektormi, študijné materiály a termíny pre odovzdanie postupových prác. Študentská sekcia ďalej slúži študentom ako prostredie pre komunikáciu s lektormi a študijným oddelením. Študenti majú k dispozícii knižnicu Business Institut, kde nájdu všetku povinnú literatúru ku štúdiu.

Nový cyklus profesijných vzdelávacích programov MBA začína vždy 15. 3. a 1. 10. Na základe žiadosti o individuálne štúdium môže byť uchádzač o štúdium prijatý aj mimo tieto termíny.

Cena programu od 3.730 € bez DPH (4.514 € vrátane DPH).

Informácie o štúdiu nájdete tu.
Informácie o podmienkach prijatia nájdete tu.
On-line prihlášku na štúdium nájdete tu.
Prihlášku na štúdium vo formáte PDF nájdete tu.

Naši partneri

CMS ČIIA BCC SPŘ