MBA Riadenie ľudských zdrojov

Profesijný vzdelávací program Riadenie ľudských zdrojov je zameraný predovšetkým na strategické riadenie ľudských zdrojov, plánovanie a rozvoj personálneho managementu, firemnú kultúru a personálne funkcie.

Tento program je určený pre manažérov personálnych agentúr, personalistov a všetkých pracovníkov, ktorí sa zaoberajú problematikou osobného rozvoja a personálneho riadenia organizácie.

Cieľom programu je zoznámiť jeho účastníkov s významom, vývojom a súčasným poňatím tzv. human resources (riadenie ľudských zdrojov). Program sa zaoberá najnovšími postupmi a trendmi v personálnej oblasti, ktoré sú potrebné k získaniu špecializácie. Úlohou študenta je zvládnuť všetky aspekty personálneho riadenia, od analýzy pracovných miest, výberu a prijímania vhodných kandidátov, až po vzdelávanie a rozvoj zamestnancov.

Personálne zaistenie:

  • PhDr. Mariana Dolinská
  • PhDr. Katarína Ikrényiová
  • Ing. Marika Sablová
  • PaedDr. Boris Kapucian
  • PhDr. Janka Holúbeková
  • Ing. Ľubomíra Radosová, PhD.
  • JUDr. Dušan Holub, Ph.D.
  • RNDr. Jan Žufan, Ph.D., MBA
On line prihláška na štúdium  Študijný obsah programu  Informačná brožúra

Výučba programu prebieha v slovenčine formou komunikačných prostriedkov na diaľku (e-learning). Jej súčasťou sú tematické stretnutia, ktoré sa konajú v rámci každého modulu.

Program je rozložený do troch semestrov, z nich každý je ďalej rozdelený na štyri moduly. V poslednom module v záverečnom semestri štúdia vypracuje študent záverečnú prácu, ktorej obhajobou a zložením záverečnej skúšky štúdium končí. Študent neabsolvuje počas štúdia priebežné skúšky. Prostriedkom kontroly sú postupové práce, ktoré študent odovzdáva po absolvovaní každého modulu.

Po prijatí na štúdium získa každý študent prístupové údaje do študentskej sekcie. Ide o študijné prostredie, v ktorom sa postupne zobrazujú jednotlivé moduly programu. Študent tu nájde všetky potrebné informácie o priebehu štúdia, o tematických stretnutiach s lektormi, študijné materiály a termíny pre odovzdanie postupových prác. Študentská sekcia ďalej slúži študentom ako prostredie pre komunikáciu s lektormi a študijným oddelením. Študenti majú k dispozícii knižnicu Business Institut, kde nájdu všetku povinnú literatúru ku štúdiu.

Nový cyklus profesijných vzdelávacích programov MBA začína vždy 15. 3. a 1. 10. Na základe žiadosti o individuálne štúdium môže byť uchádzač o štúdium prijatý aj mimo tieto termíny.

Cena programu od 3.730 € bez DPH (4.514 € vrátane DPH).

Informácie o štúdiu nájdete tu.
Informácie o podmienkach prijatia nájdete tu.
On-line prihlášku na štúdium nájdete tu.
Prihlášku na štúdium vo formáte PDF nájdete tu.

Naši partneri

CMS ČIIA BCC SPŘ