MBA Obchodné právo v podnikaní

Profesijne vzdelávací program Obchodné právo v podnikaní slúži predovšetkým k získaniu znalostí o obchodnom práve, pracovnom práve a práve obchodných spoločností.

Tento program je primárne určený pre podnikateľov, manažérov a všetkých pracovníkov, ktorí chcú získať základné povedomie o obchodnoprávnych aspektoch podnikania.

Cieľom tohto programu je uviesť študentov do problematiky práva ako takého s dôrazom na právo obchodné. Študenti získajú základné znalosti o právnych inštitútoch vnútroštátneho práva Slovenskej republiky a hlavne o právnych normách upravujúcich podnikanie. Súčasťou štúdia je tiež modul zameraný na medzinárodné obchodné a daňové aspekty podnikania.

Personálne zaistenie:

  • JUDr. Dušan Holub, Ph.D.
  • doc. JUDr. Mikuláš Sabo, Ph.D.
  • JUDr. Martin Maliar
  • JUDr. Zuzana Nevolná, PhD.
  • JUDr. Juraj Kotrusz
  • Ing. Mária Šebestiánová, Ph.D.
On line prihláška na štúdium  Študijný obsah programu  Informačná brožúra

Výučba programu prebieha v slovenčine formou komunikačných prostriedkov na diaľku (e-learning). Jej súčasťou sú tematické stretnutia, ktoré sa konajú v rámci každého modulu.

Program je rozložený do troch semestrov, z nich každý je ďalej rozdelený na štyri moduly. V poslednom module v záverečnom semestri štúdia vypracuje študent záverečnú prácu, ktorej obhajobou a zložením záverečnej skúšky štúdium končí. Študent neabsolvuje počas štúdia priebežné skúšky. Prostriedkom kontroly sú postupové práce, ktoré študent odovzdáva po absolvovaní každého modulu.

Po prijatí na štúdium získa každý študent prístupové údaje do študentskej sekcie. Ide o študijné prostredie, v ktorom sa postupne zobrazujú jednotlivé moduly programu. Študent tu nájde všetky potrebné informácie o priebehu štúdia, o tematických stretnutiach s lektormi, študijné materiály a termíny pre odovzdanie postupových prác. Študentská sekcia ďalej slúži študentom ako prostredie pre komunikáciu s lektormi a študijným oddelením. Študenti majú k dispozícii knižnicu Business Institut, kde nájdu všetku povinnú literatúru ku štúdiu.

Nový cyklus profesijných vzdelávacích programov MBA začína vždy 15. 3. a 1. 10. Na základe žiadosti o individuálne štúdium môže byť uchádzač o štúdium prijatý aj mimo tieto termíny.

Cena programu od 3.730 € bez DPH (4.514 € vrátane DPH).

Informácie o štúdiu nájdete tu.
Informácie o podmienkach prijatia nájdete tu.
On-line prihlášku na štúdium nájdete tu.
Prihlášku na štúdium vo formáte PDF nájdete tu.

Naši partneri

CMS ČIIA BCC SPŘ