MBA Management obchodu

Profesne vzdelávací program Management obchodu postihuje komplexnú problematiku obchodu a všetkých strategických alebo ekonomických aspektov s ním spojených. Cieľom programu je poskytnúť študentom potrebné vedomosti k príprave a realizácii obchodných operácií, riadenie vzťahov so zákazníkmi a predajných zručností. Študenti získajú tiež špecifické znalosti z oblasti podpory predaja, obchodné argumentácia a vyjednávanie alebo hodnotenie výkonnosti.

Tento program je vytvorený špeciálne pre podnikateľov, členov manažmentu a vedúcich pracovníkov, ktorí sa usilujú o pochopenie súvislostí obchode a výkonnsti aj hodnoty firmy. Program je vysoko využiteľný pre vedúcich pracovníkov a manažérov celého spektra podnikateľských aktivít, pretože vstup na trhy tvoria v dnešnom vysoko konkurenčnom prostredí jednu z hlavných možností, ako zvýšiť prosperitu organizácie.

Personálne zaistenie:

  • doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
  • Ing. Martina Hedvičáková, Ph.D.
  • Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA
  • Ing. Miroslav Sponer, Ph.D.
  • doc. Ing. Juraj Rákoš, Ph.D.
  • PhDr. Renata Kociánová, Ph.D.
  • doc. Ing. Andrej Miklošík, Ph.D.
  • doc. JUDr. Martin Janků, CSc.
  • Ing. Edmund Fifek, CSc.
  • doc. PhDr. Marta Zágoršeková, CSc.
On line prihláška na štúdium  Študijný obsah programu  Informačná brožúra

Výučba programu prebieha v slovenčine formou komunikačných prostriedkov na diaľku (e-learning). Jej súčasťou sú tematické stretnutia, ktoré sa konajú v rámci každého modulu.

Program je rozložený do troch semestrov, z nich každý je ďalej rozdelený na štyri moduly. V poslednom module v záverečnom semestri štúdia vypracuje študent záverečnú prácu, ktorej obhajobou a zložením záverečnej skúšky štúdium končí. Študent neabsolvuje počas štúdia priebežné skúšky. Prostriedkom kontroly sú postupové práce, ktoré študent odovzdáva po absolvovaní každého modulu.

Po prijatí k štúdiu získa každý študent prístupové údaje do študentskej sekcie. Ide o študijné prostredie, v ktorom sa postupne zobrazujú jednotlivé moduly programu. Tu potom študent nájde všetky potrebné informácie o priebehu štúdia či o tematických stretnutiach s lektormi, študijné materiály a termíny pre odovzdanie postupových prác. Študentská sekcia ďalej slúži študentom tiež ako prostredie pre komunikáciu s lektormi a študijným oddelením. Študenti majú k dispozícii aj knižnicu Business Institut, kde nájdu všetku povinnú literatúru k štúdiu.

Nový cyklus profesijných vzdelávacích programov MBA začína vždy 15. 3. a 1. 10. Na základe žiadosti o individuálne štúdium môže byť uchádzač o štúdium prijatý aj mimo tieto termíny.

Cena programu od 3.730 € bez DPH (4.514 € vrátane DPH).

Informácie o štúdiu nájdete tu.
Informácie o podmienkach prijatia nájdete tu.
On-line prihlášku na štúdium nájdete tu.
Prihlášku na štúdium vo formáte PDF nájdete tu.

Naši partneri

CMS ČIIA BCC SPŘ