MBA Executive Management 

MBA Executive Management je vzdelávací program, ktorého výuka prebieha čisto on-line formou bez nutnosti osobnej účasti na výučovacích moduloch. Program využíva modernú celosvetovo používanú online platformu WizIQ, vďaka ktorej sa môžu poslucháči pripojiť do virtuálnej učebne v reálnom čase a zúčastniť sa výučby prakticky odkiaľkoľvek. Tento typ vzdelávania tak využijú predovšetkým časovo zaneprázdnení študenti, ktorým vyhovuje optimalizácia času stráveného výučbou a minimalizácia časových ako aj finančných nákladov spojených s cestovaním za vzdelaním. Bežné online štúdium ponúka iba študijné materiály, ktoré si študent sám prechádza. Systém online programu ponúka modernú formu vzdelávania, ktorá kombinuje online výučbu so samoštúdiom.

Ako jedna z mála škôl ponúkame možnosť online štúdia programu MBA s reálnou výučbou vo virtuálnej učebni.

Výhody on-line programu


• veľká časová úspora;

• najmodernejší online forma manažérskeho vzdelávania;
• možnosť účastniť sa výučby odkiaľkoľvek, podmienkou je iba internetové pripojenie;
• reálna výučba s lektorom prebieha za pomoci modernej celosvetovej online platformy WizIQ;
• E-learningová podpora štúdia, študenti majú k dispozícii materiály v online podobe;
• väčšia časová flexibilita, študenti sa môžu výučby zúčastniť z domova, z kancelárie či z hotelu;
• úspora finančných nákladov spojených s cestovaním
• cenové zvýhodnenie programu.


Pre koho je štúdium určené

Program je určený primárne pre vedúcich pracovníkov a členov stredného i vrcholového manažmentu. Môže byť takisto veľmi užitočný pre všetkých uchádzačov, ktorí chcú získať praktické zručnosti využiteľné pri riadení organizácie a určovaní budúceho smeru a stratégie danej spoločnosti.

Informácie o obsahu programu

Program je rozdelený na tri semestre, ktoré dohromady poskytujú komplexný a ucelený súbor vzdelávania v oblasti moderného managementu. Prvý semester pokrýva základné znalosti managementu ako takého, študenti sa tu zoznámia s tým najdôležitejším z oblasti riadenia podniku – strategického, finančného a personálneho managementu. Druhý semester prináša užitočné informácie z oblasti marketingu, obchodného práva, leadershipu a základných manažérskych zručností. V treťom semestri sa pozornosť obracia predovšetkým na vlastnú osobnosť manažéra. Študenti sa tu naučia zvládať stres, emócie a konflikty či predchádzať syndrómu vyhorenia pomocou efektívneho plánovania svojho času.

Obsahovo je program navrhnutý tak, aby optimálne kombinoval takzvané „tvrdé znalosti", ktoré sú nutné k zaisteniu úspechu v neľútostnom svete moderného managementu, s „mäkkými zručnosťami", ktoré naopak pomáhajú udržovať dobré profesijné vzťahy a duševné zdravie manažéra samotného.

 Lektorský tím

  • doc. Ing. Ludmila Mládková, CSc.
  • JUDr. Iva Podhorská, LL.M.
  • Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA
  • Ing. Yvona Charouzdová
  • Ing. Jitka Pánková
  • PhDr. Lenka Kolajová
  • Ing. Monika Kohoutková, MBA
  • Mgr. Michaela Mrštíková
  • Mgr. Karolina Šubrtová
  • PhDr. František Grunt

Forma a priebeh štúdia

Štúdium programu MBA Executive Management je rozložené do troch semestrov, z nich každý je ďalej rozdelený na štyri študijné moduly. Tematické stretnutia s lektormi prebiehajú za každý študijný modul v rozsahu 2x 90 minút. Súčasne môžu študenti využívať konzultácie s lektorom cez študentskú sekciu. Celé štúdium prebieha v českom jazyku on-line formou pomocou webovej virtuálnej učebne. Študenti potrebujú k plnohodnotnej účasti na výučbe iba stabilné internetové pripojenie, slúchatká, mikrofón a webovú kameru. Ve virtuálnej učebni potom môžu jednak sledovať výklad lektora vrátane študijných materiálov, prezentácií či videí, ale tiež sa zapojiť do diskusie s lektorom alebo ostatnými poslucháčmi. Virtuálna učebňa tak s využitím najmodernejších technológií plne nahrádza klasickú prezenčnú výučbu.

Absolventi programu MBA Executive Management v minulosti študovali napríklad z týchto miest v Českej republike: Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Jihlava, Karlovy Vary, Liberec, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Zlín. Tento program rovnako absolvovali študenti z Nemecka, USA, Slovenska, Veľkej Británie a ďalších krajín.

Študent počas štúdia neskladá skúšky, ale prostriedkom kontroly sú postupové práce. V poslednom module tretieho semestra študent vypracováva záverečnú prácu, ktorej obhajobou a zložením záverečnej skúšky je štúdium úspešne zakončené. Nad rámec štúdia je pre študentov zdarma pripravených mnoho zaujímavých prednášok a blokových modulov; rovnako tak môžu študenti v rámci štúdia navštevovať lektorské stretnutia z iných študijných programov.

Po prijatí k štúdiu získa každý študent prístupové údaje do študentskej sekcie, kde nájdu všetky informácie o priebehu štúdia a potrebné študijné materiály. Študentská sekcia ďalej slúži študentom tiež ako prostriedok pre komunikáciu s lektormi alebo študijným oddelením. Študenti majú k dispozícii knižnicu Business Inštitútu, kde nájdu literatúru k štúdiu.

Zahájenie štúdia

Nový cyklus profesijných vzdelávacích programov MBA začína vždy 15. marca a 1. októbra. Na základe žiadosti o individuálne štúdium môže byť uchádzač o štúdium prijatý aj  mimo tieto termíny.

On line prihláška na štúdium

Cena programu je po zľave od 3.730 € bez DPH (4.514 € vrátane DPH). Akcia je časovo obmedzená.

Informácie o štúdiu nájdete tu.
Informácie o podmienkach prijatia nájdete tu.
On-line prihlášku na štúdium nájdete tu.
Prihlášku na štúdium vo formáte PDF nájdete tu.

Naši partneri

CMS ČIIA BCC SPŘ