Informácie o štúdiu

Programy predstavujú profesijné vzdelávacie štúdium zamerané na prehĺbenie znalostí a praktických skúseností. Programy sú určené uchádzačom, ktorí sa snažia využiť nadobudnuté zručnosti vo svojej profesijnej praxi... 

MBA

MBA (Master of Business Administration) predstavuje profesijný vzdelávací program zameraný na prehľbenie znalostí v odbore management a predovšetkým na rozvoj manažérskych schopností a praktických skúseností. Tento program je primárne určený uchádzačom s vysokoškolským vzdelaním, ktorí sa usilujú využiť znalosti vo svojej profesijnej praxi; teda manažérom, členom manažmentu, podnikateľom, zamestnancom štátnej správy a samosprávy, či predstaviteľom neziskových organizácií. Program MBA je však smerovaný predovšetkým na tých, ktorí majú v úmysle držať krok s najnovšími trendmi moderného managementu a chcú mať náskok pred ostatnými.

Výučba profesijných programov MBA je rozložená do troch semestrov, prebieha zásadne v slovenčine, distančnou formou, tzv. metódou e-learning vrátane tematických stretnutí s lektormi. Každý študent získa na webových stránkach Business Institut prístup do študentskej sekcie, v ktorej nájde všetky informácie, dokumenty a materiály potrebné k štúdiu.

Štúdium je vždy rozložené do troch semestrov, z nich každý trvá pol roka; celková doba štúdia tak v ideálnom prípade dosahuje dľžku jeden a pol roka. Semester je rozdelený do štyroch modulov. Každý z nich predstavuje určitú oblasť problematiky, ktorú študent musí zvládnuť, aby úspešne splnil podmienky štúdia. Výstupom za jednotlivé moduly sú potom postupové práce, v ktorých účastník prevádza teoretické poznatky do praxe a dokazuje tým pochopenie danej problematiky. V poslednom semestri vypracováva študent záverečnú prácu pod vedením lektora a na záver štúdia spolu s obhajobou svojej práce absolvuje skúšku pred trojčlennou komisiou. 

Výučba jednotlivých profesijných programov MBA prebieha zásadne v slovenčine, a to kombinovanou formou. Ide o spojenie distančnej formy, tzv. metódy e-learning, s tematickými lektorskými stretnutiami. Tieto stretnutia sa realizujú formou interaktívnych workshopov v rozsahu troch hodín a uskutočňujú sa pre každý modul programu, teda štyrikrát za semester. Účasť síce nie je povinná, no je vrelo odporúčaná. Študenti dostávajú možnosť zúčastniť sa diskusie s odborníkmi z praxe a získať od nich cenné skúsenosti. Každý študent si môže prispôsobiť štúdium svojim potrebám, nakoľko profesijný vzdelávací program MBA pomocou e-learningovej metódy plne rešpektuje jeho časové možnosti.

Po prijatí do programu získa študent prístup do študentskej sekcie na webových stránkach Business Institut, ktorá mu značne uľahčí a sprehľadní organizáciu štúdia. Študenti tu nájdu všetky informácie o priebehu štúdia a o dôležitých termínoch, získajú potrebné dokumenty a materiály a môžu ju použiť tiež ako prostriedok komunikácie s lektormi či so študijným oddelením.

Nový cyklus profesijných vzdelávacích programov MBA začína vždy 15. 3. a 1. 10. Na základe žiadosti o individuálne štúdium môže byť uchádzač o štúdium prijatý aj mimo tieto termíny.

Cena profesijného programu MBA je po zľave 1.327 EUR za semester (cena je uvedená bez DPH).

 • Bližšie informácie o jednotlivých študijných programoch profesijného vzdelávania MBA nájdete tu.
 • Prihlášku na štúdium nájdete tu.
 • Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať na: mba@businessinstitut.cz

BBA

BBA (Bachelor of Business Administration) predstavuje nižší stupeň profesijného vzdelávacieho programu MBA (Master of Business Administration). Je určený pre absolventov stredných škôl a gymnázií, ktorí majú záujem získať základné povedomie o manažérskych schopnostiach a nadobudnúť tak teoretické znalosti nevyhnutné pre výkon manažérskej funkcie.

Absolvovanie programu BBA môže byť tiež považované za prípravu študenta na vyšší stupeň manažérskeho vzdelávacieho programu, pretože držiteľ titulu BBA automaticky spĺňa podmienky pre prijatie do programu MBA.

Profesijný vzdelávací program BBA na Business Institut sa vyznačuje vysokou profesionálnou úrovňou, keďže jednotlivé moduly sú vedené rovnakými lektormi ako pri programoch MBA. Študenti dostávajú jedinečnú možnosť diskutovať so skúsenejšími odborníkmi s mnohoročnou praxou a načerpať tak od nich cenné skúsenosti.

Štúdium je rozložené do troch semestrov, pričom každý má dĺžku pol roku. Výučba prebieha kombinovanou formou (e-learning a lektorské stretnutia pre každý modul). Forma výučby aj priebeh štúdia sú takmer totožné s programom MBA, iba s tým rozdielom, že semester je v prípade programu BBA rozdelený do troch modulov. V poslednom semestri sú moduly len dva, z ktorých jeden predstavuje vypracovanie záverečnej práce. Štúdium je rovnako ako pri programe BBA zakončené obhajobou tejto práce a záverečnou skúškou. 

Nový cyklus programov BBA začína vždy 15.3. a 1.10. Na základe žiadosti o individuálne štúdium môže byť uchádzač o štúdium prijatý aj mimo tieto termíny.

Cena profesijného programu BBA je po zľave 738 EUR za semester (cena je uvedená bez DPH). Získajte mimoriadnu zľavu z ceny štúdia.

 • Bližšie informácie o jednotlivých študijných programoch profesijného vzdelávania BBA nájdete tu.
 • Prihlášku na štúdium nájdete tu.
 • Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať na: bba@businessinstitut.cz

Výhody štúdia na Business Institut:

 • Individuálny prístup
 • Výučba v centre Bratislavy
 • Možnosť prispôsobenia štúdia z časového hľadiska
 • Zameranie na praktické využitie znalostí a skúseností
 • Možnosť vypožičania všetkej povinnej literatúry v knižnici Business Institut zdarma

Naši partneri

CMS ČIIA BCC SPŘ