Často kladené otázky (FAQ)

Ako prebieha MBA štúdium?
Štúdium MBA je rozdelené do troch semestrov, pričom každý trvá približne pol roka. Celková doba štúdia má v ideálnom prípade dĺžku jeden a pol roka. Každý semester je ďalej rozdelený na štyri moduly (spolu je ich 12), ktorými študent postupne prechádza. Modul predstavuje určitú problematickú oblasť, ktorú študent musí zvládnuť, aby splnil podmienky štúdia. Posledný modul štúdia v záverečnom semestri je vyhradený pre vypracovanie záverečnej práce pod vedením lektora, ktorej obhajobou a zložením záverečnej skúšky štúdium končí. Študent počas štúdia neabsolvuje priebežné skúšky. Prostriedkom kontroly sú postupové práce, ktoré sa odovzdávajú po absolvovaní každého modulu.

Výučba prebieha v slovenskom jazyku kombinovanou formou. Ide o spojenie distančnej formy, tzv. metódy e-learning spolu s tematickými lektorskými stretnutiami. Tieto stretnutia sú  realizované formou interaktívnych kurzov v rozsahu troch hodín pre každý modul programu, teda štyrikrát za semester.

Ako často budem musieť chodiť „do školy“?
Po podaní záväznej prihlášky a uhradení manipulačného poplatku získa študent prístupové údaje do študentskej sekcie, najneskôr do zahájenia štúdia. Tu nájde všetky potrebné materiály ku štúdiu a môže si začať čítať študijné materiály k prvému modulu. Termín prvého lektorského stretnutia je stanovený najskôr tri týždne po zahájení cyklu, takže študenti majú dostatok času na naštudovanie všetkých potrebných informácií. Po absolvovaní lektorského stretnutia majú študenti  k dispozícii 30 dní na odovzdanie postupovej práce za daný modul. Medzitým si už môžu naštudovať materiály k ďalšiemu modulu a približne mesiac  po prvom stretnutí absolvujú lektorské stretnutie v rámci ďalšieho modulu. Vďaka metóde e-learning zvládnu študenti väčšinu práce doma, na lektorské stretnutia sa potom dostavia cca jeden krát za modul, teda jeden krát za mesiac.

Kedy a kde budú prebiehať lektorské stretnutia?
Lektorské stretnutia sa konajú najčastejšie v priestoroch Business Institut v hotelu Danubia Gate na adrese Dunajská 26, Bratislava. Lektorské stretnutia prebiehajú vždy počas pracovných dní od 17:00 do 20:00 hod.

Sú lektorské stretnutia povinné?
Lektorské stretnutia nie sú povinné, nevedieme žiadnu prezenčnú listinu a študenti nie sú za neúčasť penalizovaní. Naše študijné programy je preto možné študovať i diaľkovo, napr. zo zahraničia. Títo študenti sa  potom musia dostaviť len na obhajobu záverečnej práce a na záverečnú skúšku na konci štúdia. Napriek tomu však lektorské stretnutia študentom vrelo odporúčame, pretože ide o osobné stretnutia so skutočnými odborníkmi na danú problematiku, pričom majú študenti možnosť s lektorom diskutovať o čomkoľvek, čo ich bude zaujímať.  Počet študentov v jednotlivých skupinách je stanovený tak, aby mali lektori dostatok času venovať sa študentom individuálne a výklad mohli prispôsobiť ich potrebám.

Aký rozsah musí mať postupová/záverečná práca?
Postupová práca musí mať rozsah minimálne 10 strán (čistého textu bez príloh) a nemala by presahovať rozsah 20 strán. Záverečná práca je ešte rozsiahlejšia. Pri MBA programoch je minimálny rozsah práce stanovený na 40 strán, študenti BBA programov musia napísať svoju záverečnú prácu minimálne na 30 strán čistého textu.

Kde získam materiály ku štúdiu?
V rámci e-learning dostane každý prijatý študent prístupové údaje do tzv. Študentskej sekcie, ktorá predstavuje interaktívne študijné prostredie na webových stránkach Business Institut. Tu získavajú študenti všetky aktuálne informácie o priebehu svojho štúdia a o lektorských stretnutiach. Môže odtiaľto taktiež sťahovať študijné materiály alebo komunikovať so študijným oddelením a lektormi. Všetky potrebné materiály ku štúdiu teda študenti nájdu tu. Sú to predovšetkým sylaby a rôzne iné doplňujúce materiály, ktoré k danému modulu poskytnú lektori. V každom sylabe uvádza lektor povinnú literatúru, ktorú si študenti môžu vypožičať v knižnici Business Institut

Je možnosť vypožičať si u vás knihy?
Business Institut disponuje vlastnou knižnicou, kde študenti nájdu všetky knižné tituly povinnej literatúry. Študentom sú knihy buď zasielané domov, alebo si ich osobne vyzdvihnú v Business Institut.  

Musím celú čiastku za štúdium zaplatiť naraz?
Študenti majú pri podaní prihlášky možnosť zvoliť si, v koľkých splátkach budú hradiť štúdium. Môžu uhradiť celú platbu naraz, v dvoch alebo v troch splátkach. Prvá splátka je uhradená po podpise zmluvy o štúdiu, druhá splátka je hradená pred zahájením druhého semestra a tretia splátka pred zahájením tretieho semestra. Úhradu za štúdium je možné previezť bezhotovostným prevodom na bankový účet.

Môže mi štúdium hradiť zamestnávateľ? 
Štúdium MBA je daňovo uznateľná položka, ktorú zamestnávateľ môže uplatniť v rámci základu dane z príjmu ako výdaje na odborný rozvoj zamestnancov. Súčasne sa pre zamestnanca jedná o príjem, ktorý je podľa zákona o daniach z príjmov oslobodený v prípade, že štúdium súvisí s podnikaním zamestnávateľa. Pri podaní prihlášky potom študent vyplní fakturačné údaje priamo na zamestnávateľa.   

Kedy a kam mám uhradiť administratívny poplatok?
Administratívny poplatok sa hradí súčasne s podaním prihlášky a je možné ho uhradiť bezhotovostným prevodom na bankový účet. Ako variabilný symbol uchádzač uvedie prvých šesť číslic rodného čísla a do správy pre príjemcu uvedie svoje meno. V prihláške je potom nutné uviesť do poznámky, že administratívny poplatok už bol uhradený.   

Bude uznaná moja prax v prípade, že nemám vysokoškolské vzdelanie?
Podmienkou pre prijatie na štúdium MBA programov je vysokoškolské vzdelanie, ktoré môže byť nahradené dostatočnou praxou v obore. Pokiaľ študent vysokoškolské vzdelanie nemá, musí pri podaní prihlášky preukázať minimálne päťročnú prax. Absolventi bakalárskeho stupňa by mali disponovať aspoň dvojročnou praxou.

Ako môžem preukázať prax?
Uchádzač preukáže svoju prax dvoma spôsobmi. Buď vyplní tzv. Čestné prehlásenie študenta o praxi, v ktorom uvedie dĺžku pracovného pomeru a pozíciu, ktorú vykonával, alebo zašle stručný profesijný životopis, kde uvedie posledné dosiahnuté vzdelanie, absolvované kurzy a školenia, či informácie o svojej profesijnej kariére. Údaje o praxi sú ďalej posúdené vedením Business Institut. Posudok je vykonaný zdarma a nie je podmienené podaním záväznej prihlášky ku štúdiu. 

Musím ovládať anglický jazyk?
Štúdium prebieha zásadne v slovenskom jazyku, výnimku tvorí jedine program International Executive MBA, ktorý sa vyučuje v anglickom jazyku. Lektori môžu občas uviezť do zoznamu odporúčanej literatúry i anglický titul. Nejde však o tituly, ktoré sú k úspešnému absolvovaniu programu bezpodmienečne potrebné.

Je možné štúdium prerušiť?
Študenti môžu zo závažných pracovných či osobných dôvodov požiadať o prerušenie štúdia, a to až na dobu 6 mesiacov. Po uplynutí tejto doby by v štúdiu nadviazali tam, kde ho prerušili. Študenti majú taktiež možnosť prerušiť štúdium na kratšiu dobu, a to podaním tzv. Žiadosti o preradenie, ktorá im umožní presun do iného cyklu tak, aby mohli absolvovať lektorské stretnutia so skupinou študentov, ktorá zahájila štúdium neskôr.

Ako prebieha záverečná skúška? 
Záverečnú skúšku spolu s obhajobou záverečnej práce absolvujú študenti na konci štúdia. Skúška sa koná pred trojčlennou komisiou, pri ktorej si študenti vylosujú tri okruhy z učiva celého programu. Na každý okruh majú približne 15 minút. Zoznam všetkých skúšobných okruhov daného programu majú študenti k dispozícii vopred v dostatočne dlhej dobe, aby sa mohli adekvátne pripraviť. Pri záverečnej skúške však nie je cieľom spamäti citovať poučky a definície z povinnej literatúry. Úlohou komisie je preveriť, či študent skutočne rozumie danej problematike a či je schopný nadobudnuté vedomosti uplatniť v práci a v reálnych pracovných situáciách.

Neviem sa rozhodnúť, do akého programu sa mám prihlásiť. Poradíte mi?
Pokiaľ váhate s podaním prihlášky a nie ste si istí, či Vami zvolený program je pre Vás to pravé, veľmi radi Vás v Business Institut privítame a na osobnej schôdzke Vám poskytneme podrobné informácie o konkrétnych programoch, pomôžeme Vám s rozhodovaním, ochotne zodpovieme všetky Vaše otázky a okrem toho si budete môcť prezrieť výučbové priestory. V prípade záujmu o schôdzku nás prosím kontaktujte na jednom z našich telefónnych čísel. Radi sa s Vami dohodneme na konkrétnom termíne, aby sme sa Vám mohli naplno venovať.

Naši partneri

CMS ČIIA BCC SPŘ