BBA Základy managementu

Profesijný vzdelávací program Základy managementu je zameraný na základné disciplíny managementu, manažérske znalosti a praktické skúsenosti.

Program je určený predovšetkým absolventom stredných škôl a gymnázií, ktorí uvažujú o manažérskych pozíciách, a všetkým ostatným uchádzačom, ktorí sa snažia získať titul MBA bez predchádzajúceho manažérskeho vzdelania.

Cieľom programu je zoznámiť účastníkov so základnými pojmami a disciplínami managementu a riadením organizácie, vrátane finančných, personálnych či marketingových aspektov.

Personálne zaistenie:

  • doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
  • Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA
  • Ing. Miroslav Sponer, Ph.D.
  • doc. Ing. Juraj Rákoš, Ph.D.
  • doc. Ing. Helena Labská, PhD.
  • Ing. Zlatko Tvrdoň
  • MUDr. Michal Čillík, Ph.D.
On line přiháška ke studiu           Přihláška v PDF                  Kontaktujte Nás       

Výučba prebieha v slovenčine formou komunikačných prostriedkov na diaľku (e-learning). Jej súčasťou sú aj tematické stretnutia, ktoré sa konajú v rámci každého modulu.

Program je rozložený do troch semestrov, z ktorých každý je ďalej rozdelený na štyri moduly. Posledný modul v záverečnom semestri štúdia pozostáva z vypracovania záverečnej práce, ktorej obhajobou a zložením záverečnej skúšky štúdium končí. Študent neskladá počas štúdia priebežné skúšky. Prostriedkom kontroly sú postupové práce, ktoré študent odovzdáva po absolvovaní každého modulu.

Po prijatí na štúdium získa každý študent prístupové údaje do študentskej sekcie. Ide o študijné prostredie, v ktorom sa postupne zobrazujú jednotlivé moduly programu. Tu študent nájde všetky potrebné informácie o priebehu štúdia či o tematických stretnutiach s lektormi, študijné materiály a termíny pre odovzdanie postupových prác. Študentská sekcia ďalej slúži študentom ako prostredie pre komunikáciu s lektormi a študijným oddelením. Študenti majú k dispozícii knižnicu Business Institut, kde nájdu všetku povinnú literatúru k štúdiu.

Nový cyklus profesijných vzdelávacích programov BBA začína vždy 15. 3. a 1. 10. Na základe žiadosti o individuálne štúdium môže byť uchádzač o štúdium prijatý aj mimo tieto termíny.

Cena programu je po zľave 2.215 € bez DPH (2.680 € vrátane DPH).

Informácie o štúdiu nájdete tu.
Informácie o podmienkach prijatia nájdete tu.
On-line prihlášku na štúdium nájdete tu.
Prihlášku na štúdium vo formáte PDF nájdete tu.

Naši partneri

CMS ČIIA BCC SPŘ